>

Blixtljuset Invest AB

Org.nr:

556128-7284

Adress:

Björkholmsvägen 20

Postnummer:

141 46 Huddinge

Telefon:

070-9360272
Visa allt om Blixtljuset Invest AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 2 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 5 193 5 866 4 001 4 941
Rörelseresultat (tkr) 10 735 14 224 460 523
Årets resultat (tkr) 11 796 13 197 468 868
Summa eget kapital (tkr) 22 099 17 751 4 626 29 827
Rörelsemarginal % 206.7 242.5 11.5 10.6
Avk. eget kapital % 50.9 126.2 1.0 3.4
Soliditet % 55.5 52.3 20.6 71.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 597 5 866 4 001 4 941
Resultat/anställd (tkr) 5 368 14 224 460 523
Lön/anställd (tkr) 611 999 618 1 086

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 5 193 5 866 4 001 4 941
Arbetskraftskostnad -1 221 -999 -618 -1 086
Avskrivningar -850 -1 639 -1 800 -2 024
Andra rörelsekostnader -213 -144 -87 -1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 10 000 12 400 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 83 8
Övriga rörelsekostnader -2 174 -1 260 -1 119 -1 315
Rörelseresultat 10 735 14 224 460 523
Ränteintäkter 95 10 180 1 336
Räntekostnader -285 -313 -405 -554
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -190 -303 -225 782
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 545 13 921 235 1 305
Skatt -397 196 -60 -297
Årets resultat 10 148 14 117 175 1 008
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 10 148 14 117 175 1 008
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 449 1 529 294 -141
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 127 431 83 -40
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 10 975 11 375 11 775
Maskiner och inventarier 1 179 1 700 2 039 3 112
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 179 12 675 13 414 14 887
Andelar i koncern- och intresseföretag 17 372 3 250 3 250 3 250
Summa operativa anläggningstillgångar 18 551 15 925 16 664 18 137
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 4 075
Övriga omsättningstillgångar 3 066 1 008 981 1 802
Summa operativa omsättningstillgångar 3 066 1 008 981 5 877
Fordringar på koncern- och intresseföretag 17 994 16 293 4 224 3 647
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 207 740 554 14 309
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 18 201 17 033 4 778 17 956
Summa tillgångar 39 818 33 966 22 423 41 970

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 19 640 14 844 2 022 26 929
EK-andel av obeskattade reserver 2 459 2 907 2 604 2 898
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 099 17 751 4 626 29 827

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 11 437 9 360 12 685 8 338
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 393 4 155 3 295 795
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 744
Summa finansiella skulder 13 830 13 515 15 980 9 877

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 693 820 734 817
Leverantörsskulder 103 182 193 41
Övriga kortfristiga skulder 3 093 1 698 890 1 408
Summa operativa skulder 3 889 2 700 1 817 2 266

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 39 818 33 966 22 423 41 970
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 206.7 242.5 11.5 10.6
Avkastning på eget kapital % 50.9 126.2 1.0 3.4
Soliditet % 55.5 52.3 20.6 71.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 62.6 76.1 345.5 33.1
Kassalikviditet % 59.0 29.0 35.0 676.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.13 0.14 2.9
Räntetäckningsgrad % 38 45.48 1.58 3.36
Omsättning per anställd (tkr) 2 597 5 866 4 001 4 941
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 368 14 224 460 523
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 611 999 618 1 086

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 203 364
Värdeförändring (%) 38.0 - 203 364
Tillväxt i omsättning (%) -11.0 - 203 364
Rörelsemarginal (%) 206.7 - 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 50.9 - 203 364
Soliditet (%) 55.5 - 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 597 - 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 368 - 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 611 - 203 364
Nettoomsättning (tkr) 5 193 - 203 364
Rörelseresultat (tkr) 10 735 - 203 364
Antal anställda 2 - 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Blixtljuset Invest AB har minskat omsättningen senaste året med -11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Blixtljuset Invest AB har det senaste året en rörelsemarginal på 206.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Blixtljuset Invest AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Blixtljuset Invest AB har under det senaste året en soliditet på 55.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Blixtljuset Invest AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Fredrik Ling (f. 1976) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Andreas Ling (f. 1981) Ledamot
Magnus Ling (f. 1979) Ledamot
Nils Thomas Nilsson (f. 1962) Revisor
Lars Henrik Johansson (f. 1973) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra smides-, plåtslageri- och svetsningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom och värdepapper.

Koncern

Koncernens värderating: VVV
KoncernInfo 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 84 70 71 67
Nettoomsättning (tkr) 142 532 113 349 119 172 82 395
Rörelseresultat (tkr) 23 388 14 668 1 354 3 216
Årets resultat (tkr) 17 728 11 370 544 2 831
Summa eget kapital (tkr) 42 273 31 545 20 551 45 382
Rörelsemarginal (%) 16.4 12.9 1.1 3.9
Avk. eget kapital (%) 48.0 43.7 1.7 6.3
Soliditet (%) 48.4 45.0 36.9 62.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 697 1 619 1 678 1 230
Resultat/anställd (tkr) 278 210 19 48
Lön/anställd (tkr) 487 551 478 488


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se