>

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag

Org.nr:

556128-7219

Adress:

Vasagatan 46

Postnummer:

111 20 Stockholm

Telefon:

08-109201

Moderbolag:

SVERIGES TAPETSERARMÄSTARE CENTRALFÖRENING
Visa allt om Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 185 1 244 1 308 1 228
Rörelseresultat (tkr) 132 148 166 181
Årets resultat (tkr) 101 116 129 168
Summa eget kapital (tkr) 897 796 680 551
Rörelsemarginal % 11.1 11.9 12.7 14.7
Avk. eget kapital % 11.9 15.6 21.1 36.0
Soliditet % 62.1 78.9 66.7 58.2
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 185 1 244 1 308 1 228
Arbetskraftskostnad -268 -464 -462 -279
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -255 -586 -547 -691
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 79 84 81 87
Övriga rörelsekostnader -609 -130 -214 -164
Rörelseresultat 132 148 166 181
Ränteintäkter 0 0 0 5
Räntekostnader -2 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 0 0 5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 130 148 166 186
Skatt -29 -33 -36 -18
Årets resultat 101 115 130 168
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 101 115 130 168
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 214 139 83 27
Övriga omsättningstillgångar 229 117 155 110
Summa operativa omsättningstillgångar 443 256 238 137
Fordringar på koncern- och intresseföretag 67 39 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 934 714 782 809
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 001 753 782 809
Summa tillgångar 1 444 1 009 1 020 946

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 897 796 680 551
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 897 796 680 551

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 211 241
Summa finansiella skulder 0 0 211 241

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 238 2 10 81
Övriga kortfristiga skulder 309 211 119 73
Summa operativa skulder 547 213 129 154

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 444 1 009 1 020 946
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.1 11.9 12.7 14.7
Avkastning på eget kapital % 11.9 15.6 21.1 36.0
Soliditet % 62.1 78.9 66.7 58.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 31.0 43.7
Kassalikviditet % 252.0 455.0 300.0 239.0
Likviditetsberedskap % 0.79 0.57 0.6 0.66
Räntetäckningsgrad % 66 - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 203 364
Värdeförändring (%) 10.0 - 203 364
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 - 203 364
Rörelsemarginal (%) 11.1 - 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 11.9 - 203 364
Soliditet (%) 62.1 - 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 203 364
Nettoomsättning (tkr) 1 185 - 203 364
Rörelseresultat (tkr) 132 - 203 364
Antal anställda 0 - 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 62.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultations- och informationsverksamhet i kommersiella, tekniska och övriga med tapetserarbranschen gemen samma frågor. Bolaget skall även bedriva och förmedla köp och försäljning av tapetserarmaterial, reklammaterial och andra förtapetsserarhantverket erforderliga förnödenheter.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se