>

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag

Org.nr:

556128-7144

Adress:

Box 27 321

Postnummer:

102 54 Stockholm

Telefon:

08-4590300

Moderbolag:

SVERIGES ADVOKATSAMFUND
Visa allt om Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 10 10 14
Nettoomsättning (tkr) 78 653 75 591 71 147 62 020
Rörelseresultat (tkr) 1 488 3 034 3 013 -530
Årets resultat (tkr) 981 2 475 2 673 665
Summa eget kapital (tkr) 30 113 29 133 26 913 24 688
Rörelsemarginal % 1.9 4.0 4.2 -0.9
Avk. eget kapital % 3.3 7.9 8.6 -1.4
Soliditet % 81.3 79.2 83.3 77.7
Omsättning/anställd (tkr) 7 865 7 559 7 115 4 430
Resultat/anställd (tkr) 149 303 301 -38
Lön/anställd (tkr) 937 877 829 673

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 78 653 75 591 71 147 62 020
Arbetskraftskostnad -9 367 -8 771 -8 292 -9 417
Avskrivningar -359 -224 -186 -207
Andra rörelsekostnader -1 478 -1 465 -1 309 -1 205
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 306 304 306 510
Övriga rörelsekostnader -66 267 -62 401 -58 653 -52 231
Rörelseresultat 1 488 3 034 3 013 -530
Ränteintäkter 0 4 20 264
Räntekostnader -134 -122 -116 -93
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -134 -118 -96 171
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 354 2 916 2 917 -359
Skatt -375 -697 -692 16
Årets resultat 979 2 219 2 225 -343
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 979 2 219 2 225 -343
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 255 448 1 008
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 72 126 284
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 33 90 146 202
Summa immateriella anläggningstillgångar 33 90 146 202
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 705 263 172 232
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 084 1 153 1 222 1 291
Summa materiella anläggningstillgångar 1 789 1 416 1 394 1 523
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 822 1 506 1 540 1 725
Varulager 394 344 383 398
Kundfordringar 734 346 1 243 801
Övriga omsättningstillgångar 1 134 1 677 4 378 3 286
Summa operativa omsättningstillgångar 2 262 2 367 6 004 4 485
Fordringar på koncern- och intresseföretag 757 1 329 666 1 570
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 124 413
Likvida medel 32 213 31 586 23 971 23 567
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 32 970 32 915 24 761 25 550
Summa tillgångar 37 054 36 788 32 305 31 760

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 27 703 26 722 24 248 21 575
EK-andel av obeskattade reserver 2 410 2 411 2 665 3 113
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 30 113 29 133 26 913 24 688

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 680 680 1 318 2 756
Leverantörsskulder 2 526 4 944 1 532 1 792
Övriga kortfristiga skulder 3 736 2 031 2 542 2 525
Summa operativa skulder 6 942 7 655 5 392 7 073

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 37 055 36 788 32 305 31 761
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.9 4.0 4.2 -0.9
Avkastning på eget kapital % 3.3 7.9 8.6 -1.4
Soliditet % 81.3 79.2 83.3 77.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 544.0 482.0 726.0 641.0
Likviditetsberedskap % 0.41 0.42 0.34 0.38
Räntetäckningsgrad % 11.1 24.9 26.15 -2.86
Omsättning per anställd (tkr) 7 865 7 559 7 115 4 430
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149 303 301 -38
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 937 877 829 673

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 2 573
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 573 203 364
Värdeförändring (%) 4.0 11 124 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 11 013 203 364
Rörelsemarginal (%) 1.9 15 154 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 3.3 16 628 203 364
Soliditet (%) 81.3 820 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 865 1 212 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149 8 250 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 937 2 275 203 364
Nettoomsättning (tkr) 78 653 3 362 203 364
Rörelseresultat (tkr) 1 488 8 353 203 364
Antal anställda 10 9 648 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 3 362 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 1.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 15 154 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 17.5. Företaget är under jämförelseåret den 9 648 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 81.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 820 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall mot ersättning tillhandagå ledamöterna av Sveriges Advokatsamfund med tjänster till främjande av yrkesverksamheten såsom förslag till åtgärder för nedbringande av omkostnaderna iledamöternas verksamhet, utredningar och yttranden, bok- och tidskriftsförlagsverksamhet, konsultationer i yrkesfrågor, information och publicitet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se