>

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital

Org.nr:

556128-7045

Adress:

Sveavägen 17

Postnummer:

111 57 Stockholm

Telefon:

08-145420
Visa allt om Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 0 2 0
Rörelseresultat (tkr) -1 0 1 0
Årets resultat (tkr) -1 - 1 1
Summa eget kapital (tkr) 123 124 125 124
Rörelsemarginal % -50.0 - - -
Avk. eget kapital % -0.8 0.0 0.8 0.8
Soliditet % 100.0 100.0 17.8 17.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 0 2 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 1 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -3 -1 -1 0
Rörelseresultat -1 0 1 0
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 0 1 1
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -1 0 1 1
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -1 0 1 1
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 0 0 0 0
Summa operativa omsättningstillgångar 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 121 124 704 707
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 123 124 704 707
Summa tillgångar 123 124 704 707

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 123 124 125 124
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 123 124 125 124

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 579 579
Summa finansiella skulder 0 0 579 579

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 4
Summa operativa skulder 0 0 0 4

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 123 124 704 707
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -50.0 - - -
Avkastning på eget kapital % -0.8 0.0 0.8 0.8
Soliditet % 100.0 100.0 17.8 17.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 463.2 466.9
Kassalikviditet % - - 122.0 121.0
Likviditetsberedskap % 60.5 - 352 -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 203 364
Värdeförändring (%) -7.0 - 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 203 364
Rörelsemarginal (%) -50.0 - 203 364
Avkastning på eget kapital (%) -0.8 - 203 364
Soliditet (%) 100.0 - 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 203 364
Nettoomsättning (tkr) 2 - 203 364
Rörelseresultat (tkr) -1 - 203 364
Antal anställda 0 - 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har det senaste året en rörelsemarginal på -50.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har under det senaste året en soliditet på 100.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Gösta Valentin Oscarsson (f. 1944) Suppleant, Verkställande direktör
Jan Erik Sjöström (f. 1941) Ledamot

Företagets verksamhet

Bolaget skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva rörelse med tillverkning av plastprodukter, samt rederiverksamhet och fastighetsförvaltning, samt genom delägarskap och samverkanstödja och utveckla företag, produkter och affärsidéer, äga och förvalta aktier, andelar och rättigheter ävensom för ovanstående verksamhet väsentlig tillgång samt att idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se