>

CaMi Billackering AB

Org.nr:

556128-7037

Adress:

Bromsaregatan 11

Postnummer:

291 59 Kristianstad

Telefon:

044-211980
Visa allt om CaMi Billackering AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 5 067 5 137 4 365 4 240
Rörelseresultat (tkr) 292 633 385 258
Årets resultat (tkr) 1 76 48 16
Summa eget kapital (tkr) 1 175 1 086 928 812
Rörelsemarginal % 5.8 12.3 8.8 6.1
Avk. eget kapital % 21.9 55.5 35.2 18.7
Soliditet % 46.4 37.4 36.5 30.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 013 1 027 1 091 1 060
Resultat/anställd (tkr) 58 127 96 65
Lön/anställd (tkr) 522 496 569 516

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 067 5 137 4 365 4 240
Arbetskraftskostnad -2 612 -2 481 -2 275 -2 063
Avskrivningar -131 -127 -127 -148
Andra rörelsekostnader -1 377 -1 160 -1 037 -1 157
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 108 111 218 232
Övriga rörelsekostnader -763 -847 -759 -846
Rörelseresultat 292 633 385 258
Ränteintäkter 0 1 1 2
Räntekostnader -12 -24 -46 -84
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -12 -23 -45 -82
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 280 610 340 176
Skatt -32 -52 -34 -35
Årets resultat 248 558 306 141
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 248 558 306 141
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -87 -83 -67 -98
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -24 -24 -19 -28
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 794 808 935 1 063
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 794 808 935 1 063
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 794 808 935 1 063
Varulager 196 167 83 91
Kundfordringar 679 600 484 514
Övriga omsättningstillgångar 101 101 151 217
Summa operativa omsättningstillgångar 976 868 718 822
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 16
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 762 1 224 891 765
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 762 1 224 891 781
Summa tillgångar 2 532 2 900 2 544 2 666

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 528 526 451 402
EK-andel av obeskattade reserver 647 560 477 410
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 175 1 086 928 812

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 155 259 467 936
Externa finansiella skulder, kortfristiga 104 208 260 244
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 65 346 101 0
Summa finansiella skulder 324 813 828 1 180

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 182 158 134 116
Leverantörsskulder 331 259 179 126
Övriga kortfristiga skulder 520 583 475 433
Summa operativa skulder 1 033 1 000 788 675

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 532 2 899 2 544 2 666
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.8 12.3 8.8 6.1
Avkastning på eget kapital % 21.9 55.5 35.2 18.7
Soliditet % 46.4 37.4 36.5 30.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 27.6 74.9 89.3 145.4
Kassalikviditet % 151.0 138.0 150.0 186.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.24 0.2 0.18
Räntetäckningsgrad % 24.33 26.42 8.39 3.1
Omsättning per anställd (tkr) 1 013 1 027 1 091 1 060
Rörelseresultat per anställd (tkr) 58 127 96 65
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 522 496 569 516

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 6 504
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 6 504 71 648
Värdeförändring (%) 4.0 4 690 71 648
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 6 041 71 648
Rörelsemarginal (%) 5.8 4 140 71 648
Avkastning på eget kapital (%) 21.9 4 549 71 648
Soliditet (%) 46.4 3 495 71 648
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 013 7 308 71 648
Rörelseresultat per anställd (tkr) 58 5 399 71 648
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 522 4 421 71 648
Nettoomsättning (tkr) 5 067 8 031 71 648
Rörelseresultat (tkr) 292 6 166 71 648
Antal anställda 5 6 368 71 648
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

CaMi Billackering AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 8 031 största företaget i länet med avseende på omsättning av 71 648 företag i länet.

Rörelsemarginal

CaMi Billackering AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 4 140 högsta nivån på rörelsemarginal av 71 648 företag i länet.

Antal anställda

CaMi Billackering AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 6 368 största arbetsgivaren av 71 648 i länet.

Soliditet

CaMi Billackering AB har under det senaste året en soliditet på 46.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 3 495 mest solventa företaget av 71 648 i länet.

Värderating

CaMi Billackering AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bil- och industrilackering samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se