>

Olsbacka Förvaltnings Aktiebolag

Org.nr:

556128-7011

Adress:

Vikdalsvägen 64

Postnummer:

131 52 Nacka Strand

Telefon:

0705-558800
Visa allt om Olsbacka Förvaltnings Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -3 0 -30 -5
Årets resultat (tkr) - - -30 0
Summa eget kapital (tkr) 50 50 50 114
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0.0 0.0 -36.6 -2.5
Soliditet % 98.0 98.0 100.0 100.9
Omsättning/anställd (tkr) 0 0 0 0
Resultat/anställd (tkr) -3 0 -30 -5
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 -1
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 1 1
Övriga rörelsekostnader -3 0 -31 -5
Rörelseresultat -3 0 -30 -5
Ränteintäkter 3 2 0 1
Räntekostnader 0 -2 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 3 0 0 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 0 0 -30 -4
Skatt 0 0 0 1
Årets resultat 0 0 -30 -3
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 0 0 -30 -3
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 4
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 1
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 1 1 2
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 1 1 2
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 79
Summa operativa anläggningstillgångar 1 1 1 81
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 13 16 31 32
Summa operativa omsättningstillgångar 13 16 31 32
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 29 29 16 0
Likvida medel 8 5 2 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 37 34 18 0
Summa tillgångar 51 51 50 113

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 50 50 50 114
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 50 50 50 114

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa operativa skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 50 50 50 114
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % 0.0 0.0 -36.6 -2.5
Soliditet % 98.0 98.0 100.0 100.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % - - - -
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - 1 - -
Omsättning per anställd (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat per anställd (tkr) -3 0 -30 -5
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 203 364
Värdeförändring (%) -9.0 - 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 203 364
Rörelsemarginal (%) - - 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 0.0 - 203 364
Soliditet (%) 98.0 - 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 0 - 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) -3 - 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 203 364
Nettoomsättning (tkr) 0 - 203 364
Rörelseresultat (tkr) -3 - 203 364
Antal anställda 1 - 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Olsbacka Förvaltnings Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Olsbacka Förvaltnings Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Olsbacka Förvaltnings Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Olsbacka Förvaltnings Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 98.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Olsbacka Förvaltnings Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva förvaltning av och handel med värdepapper.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se