>

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag

Org.nr:

556128-6914

Adress:

Hammarby Slussväg 4

Postnummer:

118 60 Stockholm

Telefon:

08-6427002

Ordförande:

Visa allt om Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 10 451 9 645 9 803 9 514
Rörelseresultat (tkr) 6 018 3 954 4 019 3 275
Årets resultat (tkr) 5 006 2 964 2 649 2 752
Summa eget kapital (tkr) 6 034 4 028 4 063 3 947
Rörelsemarginal % 57.6 41.0 41.0 34.4
Avk. eget kapital % 99.5 76.9 77.8 76.1
Soliditet % 65.6 51.8 58.1 64.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 742 1 608 1 634 1 586
Resultat/anställd (tkr) 1 003 659 670 546
Lön/anställd (tkr) 388 367 355 392

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 10 451 9 645 9 803 9 514
Arbetskraftskostnad -2 327 -2 200 -2 128 -2 351
Avskrivningar -80 -259 -374 -489
Andra rörelsekostnader -1 240 -1 181 -1 256 -1 292
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 223 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 009 -2 051 -2 026 -2 107
Rörelseresultat 6 018 3 954 4 019 3 275
Ränteintäkter 70 1 0 11
Räntekostnader -5 -1 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 65 0 0 11
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 083 3 954 4 019 3 286
Skatt -1 077 -844 -903 -284
Årets resultat 5 006 3 110 3 116 3 002
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 006 3 110 3 116 3 002
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -468 -250
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -132 -70
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 4 9 15
Maskiner och inventarier 76 152 406 774
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 76 156 415 789
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 76 156 415 789
Varulager 275 268 237 282
Kundfordringar 81 39 106 71
Övriga omsättningstillgångar 174 814 168 171
Summa operativa omsättningstillgångar 530 1 121 511 524
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 10 7 7
Övriga externa finansiella tillgångar 7 370 4 577 4 577 827
Likvida medel 1 212 1 914 1 487 3 959
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 586 6 501 6 071 4 793
Summa tillgångar 9 192 7 778 6 997 6 106

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 316 3 310 3 345 3 697
EK-andel av obeskattade reserver 718 718 718 250
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 034 4 028 4 063 3 947

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 146 0 0
Summa finansiella skulder 0 146 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 202 202 202 70
Leverantörsskulder 183 291 129 80
Övriga kortfristiga skulder 2 773 3 112 2 603 2 009
Summa operativa skulder 3 158 3 605 2 934 2 159

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 192 7 779 6 997 6 106
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 57.6 41.0 41.0 34.4
Avkastning på eget kapital % 99.5 76.9 77.8 76.1
Soliditet % 65.6 51.8 58.1 64.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 3.6 0.0 0.0
Kassalikviditet % 50.0 78.0 64.0 201.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.2 0.15 0.42
Räntetäckningsgrad % 1 217.6 3 955 - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 742 1 608 1 634 1 586
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 003 659 670 546
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 388 367 355 392

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 4 985
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 4 985 203 364
Värdeförändring (%) 59.0 3 956 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 8 874 203 364
Rörelsemarginal (%) 57.6 322 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 99.5 1 917 203 364
Soliditet (%) 65.6 3 276 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 742 9 580 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 003 1 054 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 388 18 286 203 364
Nettoomsättning (tkr) 10 451 13 768 203 364
Rörelseresultat (tkr) 6 018 3 154 203 364
Antal anställda 6 13 990 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 13 768 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 57.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 322 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 13 990 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 65.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 3 276 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva uthyrning av badmintonbanor och utöva därmed sammanhängande instruktörsverksamhet, serveringsrörelse, försäljning av diverse idrottsutensilier ävensom äga och förvalta fast ochlös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se