>

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag

Org.nr:

556128-6831

Adress:

Box 5199

Postnummer:

102 44 Stockholm

Telefon:

08-6947460
Visa allt om Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 880 261 284 296
Rörelseresultat (tkr) 560 -25 -19 22
Årets resultat (tkr) 319 22 3 48
Summa eget kapital (tkr) 693 261 273 171
Rörelsemarginal % 63.6 -9.6 -6.7 7.4
Avk. eget kapital % 90.6 -4.2 -19.7 -5.4
Soliditet % 82.6 84.1 81.8 37.0
Omsättning/anställd (tkr) 880 n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) 560 n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) 33 n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 880 261 284 296
Arbetskraftskostnad -33 -21 -19 -14
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -10 0 -1 -1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -277 -265 -283 -259
Rörelseresultat 560 -25 -19 22
Ränteintäkter 0 0 0 12
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 11 -26 -40
Finansnetto 0 11 -26 -28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 560 -14 -45 -6
Skatt -128 3 1 -11
Årets resultat 432 -11 -44 -17
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 432 -11 -44 -17
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -113 34 47 65
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -32 10 13 18
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 44 8 0 38
Övriga omsättningstillgångar 23 61 50 43
Summa operativa omsättningstillgångar 67 69 50 81
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 772 241 284 381
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 772 241 284 381
Summa tillgångar 839 310 334 462

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 515 196 174 171
EK-andel av obeskattade reserver 178 65 99 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 693 261 273 171

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 50 18 28 187
Leverantörsskulder 12 3 11 33
Övriga kortfristiga skulder 84 28 22 72
Summa operativa skulder 146 49 61 292

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 839 310 334 463
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 63.6 -9.6 -6.7 7.4
Avkastning på eget kapital % 90.6 -4.2 -19.7 -5.4
Soliditet % 82.6 84.1 81.8 37.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 874.0 1 000.0 1 012.0 440.0
Likviditetsberedskap % 0.88 0.92 1 1.29
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 880 - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 560 n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 33 - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 203 364
Värdeförändring (%) 280.0 - 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 237.0 - 203 364
Rörelsemarginal (%) 63.6 - 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 90.6 - 203 364
Soliditet (%) 82.6 - 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 880 - 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 560 - 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 33 - 203 364
Nettoomsättning (tkr) 880 - 203 364
Rörelseresultat (tkr) 560 - 203 364
Antal anställda 1 - 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 237.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 63.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 82.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 62%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Waldemar Ejbe (f. 1941) Ledamot, Verkställande direktör
Britt-Marie Westling Göthe (f. 1947) Suppleant

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA KONSULTERANDE VERKSAMHET INOM BYGGNADSBRANSCHEN SAMT FÖRVALTNING OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETER, JÄMTE DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se