>

Ingero Fastighets Aktiebolag

Org.nr:

556128-6666

Adress:

Konvalescentvägen 56

Postnummer:

439 33 Onsala

Telefon:

0300-39373
Visa allt om Ingero Fastighets Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-03 2016-03 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -109 -16 -80 -271
Årets resultat (tkr) -174 8 037 251 150
Summa eget kapital (tkr) 6 316 8 158 387 235
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -2.4 752.4 81.0 93.5
Soliditet % 99.8 94.2 76.0 92.2
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a 0
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a -271
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a 189

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-03 2016-03 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad -53 -15 -59 -189
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 1 -32
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -56 -1 -22 -50
Rörelseresultat -109 -16 -80 -271
Ränteintäkter 0 8 053 410 1
Räntekostnader -1 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -64 0 0 425
Finansnetto -65 8 053 410 426
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -174 8 037 330 155
Skatt 0 0 -78 -5
Årets resultat -174 8 037 252 150
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -174 8 037 252 150
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-03 2016-03 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 18 18 36 27
Summa operativa omsättningstillgångar 18 18 36 27
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5 700 0 444 177
Likvida medel 613 8 642 29 51
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 313 8 642 473 228
Summa tillgångar 6 331 8 660 509 255

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 6 316 8 158 387 235
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 316 8 158 387 235

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 502 123 20
Summa operativa skulder 15 502 123 20

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 331 8 660 510 255
Nyckeltal i genomsnitt 2017-03 2016-03 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -2.4 752.4 81.0 93.5
Soliditet % 99.8 94.2 76.0 92.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 4 207.0 1 725.0 53.0 390.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % -173 - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - 0
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a -271
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - 189

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 95 413
Värdeförändring (%) 59.0 - 95 413
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 95 413
Rörelsemarginal (%) - - 95 413
Avkastning på eget kapital (%) -2.4 - 95 413
Soliditet (%) 99.8 - 95 413
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 95 413
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 95 413
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 95 413
Nettoomsättning (tkr) 0 - 95 413
Rörelseresultat (tkr) -109 - 95 413
Antal anställda 0 - 95 413
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ingero Fastighets Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 413 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ingero Fastighets Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 95 413 företag i länet.

Antal anställda

Ingero Fastighets Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 95 413 i länet.

Soliditet

Ingero Fastighets Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 99.8%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 95 413 i länet.

Värderating

Ingero Fastighets Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt förvaltning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se