>

PostNord Group AB

Org.nr:

556128-6559

Adress:

Postnummer:

105 00 Stockholm

Telefon:

010-4360000

Moderbolag:

Visa allt om PostNord Group AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 358 356 355 475
Nettoomsättning (tkr) 1 765 858 1 811 631 1 693 077 1 775 143
Rörelseresultat (tkr) 128 172 -3 963 592 -2 416 124 -531 945
Årets resultat (tkr) 276 201 -3 113 001 -1 074 777 591 750
Summa eget kapital (tkr) 4 022 774 3 746 573 6 859 574 7 934 352
Rörelsemarginal % 7.3 -218.8 -142.7 -30.0
Avk. eget kapital % 0.5 -78.7 -32.3 -13.8
Soliditet % 22.7 20.3 31.9 33.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 933 5 089 4 769 3 737
Resultat/anställd (tkr) 358 -11 134 -6 806 -1 120
Lön/anställd (tkr) 1 807 910 3 664 1 065

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 765 858 1 811 631 1 693 077 1 775 143
Arbetskraftskostnad -647 058 -324 020 -1 300 633 -505 832
Avskrivningar -225 294 -197 218 -219 238 -303 567
Andra rörelsekostnader 647 058 0 0 -3 690
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -111 349 -3 809 644 -1 021 076 66 322
Övriga rörelseintäkter 164 359 155 333 323 047 283 883
Övriga rörelsekostnader -1 465 402 -1 599 674 -1 891 301 -1 844 204
Rörelseresultat 128 172 -3 963 592 -2 416 124 -531 945
Ränteintäkter 25 748 12 591 27 850 58 766
Räntekostnader -18 038 -15 586 -15 096 -29 105
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -3 561 -6 637 0 -12 436
Finansnetto 4 149 -9 632 12 754 17 225
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 132 321 -3 973 224 -2 403 370 -514 720
Skatt -112 225 -200 393 16 114 -239 583
Årets resultat 20 096 -4 173 617 -2 387 256 -754 303
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 20 096 -4 173 617 -2 387 256 -754 303
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 69 376
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 19 567
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 629 649 618 992 515 775 651 192
Summa immateriella anläggningstillgångar 629 649 618 992 515 775 651 192
Byggnader och mark 1 785 1 848 1 912 1 976
Maskiner och inventarier 59 259 75 011 77 339 40 828
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 717 5 738 5 287 21 502
Summa materiella anläggningstillgångar 64 761 82 597 84 538 64 306
Andelar i koncern- och intresseföretag 11 533 177 10 383 256 13 591 182 14 489 446
Summa operativa anläggningstillgångar 12 227 587 11 084 845 14 191 495 15 204 944
Varulager 21 209 13 169 15 390 21 217
Kundfordringar 30 044 3 837 851 6 852
Övriga omsättningstillgångar 272 743 294 589 155 848 4 170 134
Summa operativa omsättningstillgångar 323 996 311 595 172 089 4 198 203
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 953 938 4 997 828 4 882 235 2 268 081
Övriga externa finansiella tillgångar 144 246 260 261 453 503 461 616
Likvida medel 2 075 643 1 812 573 1 812 137 1 791 853
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 173 827 7 070 662 7 147 875 4 521 550
Summa tillgångar 17 725 410 18 467 102 21 511 460 23 924 696

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 022 774 3 746 573 6 859 574 7 934 352
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 022 774 3 746 573 6 859 574 7 934 352

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 95 000 0 30 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 12 761 279 13 608 960 13 441 015 14 827 369
Summa finansiella skulder 12 761 279 13 703 960 13 441 015 14 857 369

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 537 518 620 787 769 263 705 250
Leverantörsskulder 258 551 255 993 286 096 256 701
Övriga kortfristiga skulder 145 288 139 789 155 511 171 025
Summa operativa skulder 941 357 1 016 569 1 210 870 1 132 976

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 17 725 410 18 467 102 21 511 460 23 924 696
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.3 -218.8 -142.7 -30.0
Avkastning på eget kapital % 0.5 -78.7 -32.3 -13.8
Soliditet % 22.7 20.3 31.9 33.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 317.2 365.8 195.9 187.3
Kassalikviditet % 18.0 15.0 14.0 39.0
Likviditetsberedskap % 1.18 1 1.07 1.01
Räntetäckningsgrad % 8.34 -253.92 -158.21 -16.68
Omsättning per anställd (tkr) 4 933 5 089 4 769 3 737
Rörelseresultat per anställd (tkr) 358 -11 134 -6 806 -1 120
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 807 910 3 664 1 065

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 177
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 177 203 364
Värdeförändring (%) -19.0 16 663 203 364
Tillväxt i omsättning (%) -3.0 15 192 203 364
Rörelsemarginal (%) 7.3 8 977 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 0.5 17 389 203 364
Soliditet (%) 22.7 16 388 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 933 2 364 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 358 3 608 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 807 315 203 364
Nettoomsättning (tkr) 1 765 858 249 203 364
Rörelseresultat (tkr) 128 172 321 203 364
Antal anställda 358 344 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

PostNord Group AB har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 249 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

PostNord Group AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 8 977 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

PostNord Group AB har under det senaste året 358 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 316.5. Företaget är under jämförelseåret den 344 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

PostNord Group AB har under det senaste året en soliditet på 22.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 52%. Företaget är under jämförelseåret det 16 388 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

PostNord Group AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall med huvudinriktning på den svenska marknaden direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva rikstäckande postverksamhet jämte annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare direkt eller genom dotter- eller intressebolag genomlantbrevbäringen, gentemot kund, utföra grundläggande betaltjänster i Sverige på begäran av den som tillhandahåller tjänsterna på uppdrag av staten, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se