>

Boule Medical AB

Org.nr:

556128-6542

Adress:

Domnarvsgatan 4

Postnummer:

163 53 Spånga

Telefon:

08-7447700
Visa allt om Boule Medical AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 71 63 68 71
Nettoomsättning (tkr) 296 518 264 024 214 522 211 947
Rörelseresultat (tkr) 56 647 47 065 24 163 19 018
Årets resultat (tkr) 21 184 16 769 16 682 7 707
Summa eget kapital (tkr) 72 952 51 712 34 851 18 169
Rörelsemarginal % 19.1 17.8 11.3 9.0
Avk. eget kapital % 81.2 96.4 69.8 128.4
Soliditet % 23.3 24.3 28.1 10.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 176 4 191 3 155 2 985
Resultat/anställd (tkr) 798 747 355 268
Lön/anställd (tkr) 743 736 662 707

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 296 518 264 024 214 522 211 947
Arbetskraftskostnad -52 779 -46 347 -45 031 -50 229
Avskrivningar -2 205 -1 880 -1 208 -1 512
Andra rörelsekostnader -194 293 -184 009 -153 978 -147 576
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 342 20 818 12 688 11 248
Övriga rörelsekostnader -4 936 -5 541 -2 830 -4 860
Rörelseresultat 56 647 47 065 24 163 19 018
Ränteintäkter 2 131 4 7 46
Räntekostnader -2 226 -374 -1 112 -1 350
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -232
Finansnetto -95 -370 -1 105 -1 536
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 56 552 46 695 23 058 17 482
Skatt -5 962 -4 951 -4 555 904
Årets resultat 50 590 41 744 18 503 18 386
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 50 590 41 744 18 503 18 386
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 7 711 9 085 7 089 7 565
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 465 2 205 1 452 1 592
Summa materiella anläggningstillgångar 10 176 11 290 8 541 9 157
Andelar i koncern- och intresseföretag 25 25 25 25
Summa operativa anläggningstillgångar 10 201 11 315 8 566 9 182
Varulager 34 116 31 612 31 869 28 747
Kundfordringar 82 211 63 703 38 252 51 084
Övriga omsättningstillgångar 6 390 9 027 4 636 9 507
Summa operativa omsättningstillgångar 122 717 104 342 74 757 89 338
Fordringar på koncern- och intresseföretag 64 943 39 134 5 887 58 301
Övriga externa finansiella tillgångar 31 484 28 138 23 584 9 604
Likvida medel 84 393 29 664 11 094 9 737
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 180 820 96 936 40 565 77 642
Summa tillgångar 313 738 212 593 123 888 176 162

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 72 952 51 712 34 851 18 169
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 72 952 51 712 34 851 18 169

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 25 982 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 37 352 0 45 061 34 081
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 125 200 75 395 5 502 81 365
Summa finansiella skulder 188 534 75 395 50 563 115 446

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 000 23 275 5 025 500
Leverantörsskulder 20 110 16 061 11 728 16 263
Övriga kortfristiga skulder 31 142 46 149 21 721 25 783
Summa operativa skulder 52 252 85 485 38 474 42 546

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 313 738 212 592 123 888 176 161
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 19.1 17.8 11.3 9.0
Avkastning på eget kapital % 81.2 96.4 69.8 128.4
Soliditet % 23.3 24.3 28.1 10.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 258.4 145.8 145.1 635.4
Kassalikviditet % 81.0 74.0 64.0 45.0
Likviditetsberedskap % 0.28 0.11 0.05 0.05
Räntetäckningsgrad % 26.41 125.85 21.74 13.95
Omsättning per anställd (tkr) 4 176 4 191 3 155 2 985
Rörelseresultat per anställd (tkr) 798 747 355 268
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 743 736 662 707

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 1 141
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 141 203 364
Värdeförändring (%) 57.0 4 074 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 12.0 7 283 203 364
Rörelsemarginal (%) 19.1 2 941 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 81.2 3 091 203 364
Soliditet (%) 23.3 16 211 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 176 2 982 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 798 1 410 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 743 4 954 203 364
Nettoomsättning (tkr) 296 518 1 183 203 364
Rörelseresultat (tkr) 56 647 573 203 364
Antal anställda 71 1 576 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Boule Medical AB har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 183 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Boule Medical AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 2 941 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Boule Medical AB har under det senaste året 71 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 1 576 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Boule Medical AB har under det senaste året en soliditet på 23.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 16 211 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Boule Medical AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Fredrik Olof Dalborg (f. 1972) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Anna Christina Rubenhag (f. 1970) Ledamot
Hans Inge Peter Johansson (f. 1967) Ledamot
Karl Leonard Daun (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall utöva konsulterande verksamhet, konstruera, tillverka och försälja elektriska och mekaniska instrument samt bedriva därmed förenlig rörelse.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se