>

Aktiebolag Common

Org.nr:

556128-6492

Adress:

Vinkelvägen 1

Postnummer:

183 30 Täby

Telefon:

08-54470575
Visa allt om Aktiebolag Common

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 93 281 69 -3
Årets resultat (tkr) 73 220 53 -2
Summa eget kapital (tkr) 1 365 1 292 1 072 1 019
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % 5.4 18.6 5.1 -0.3
Soliditet % 99.8 99.8 98.8 98.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 -1 -1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 110 288 146 13
Övriga rörelsekostnader -17 -7 -76 -15
Rörelseresultat 93 281 69 -3
Ränteintäkter 0 1 1 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 1 1 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 93 282 70 -3
Skatt -21 -62 -17 0
Årets resultat 72 220 53 -3
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 72 220 53 -3
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 221 1 137 878 867
Summa operativa anläggningstillgångar 1 221 1 137 878 867
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 94 53 83 98
Summa operativa omsättningstillgångar 94 53 83 98
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 53 105 124 68
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 53 105 124 68
Summa tillgångar 1 368 1 295 1 085 1 033

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 365 1 292 1 072 1 019
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 365 1 292 1 072 1 019

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 3 13 14
Summa operativa skulder 3 3 13 14

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 368 1 295 1 085 1 033
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % 5.4 18.6 5.1 -0.3
Soliditet % 99.8 99.8 98.8 98.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 4 900.0 5 267.0 1 592.0 1 186.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 203 364
Värdeförändring (%) 19.0 - 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 203 364
Rörelsemarginal (%) - - 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 5.4 - 203 364
Soliditet (%) 99.8 - 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 203 364
Nettoomsättning (tkr) 0 - 203 364
Rörelseresultat (tkr) 93 - 203 364
Antal anställda 0 - 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolag Common har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolag Common har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolag Common har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Aktiebolag Common har under det senaste året en soliditet på 99.8%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Aktiebolag Common har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elinstallationsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se