>

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB

Org.nr:

556128-6310

Adress:

Vasagatan 46

Postnummer:

111 20 Stockholm

Telefon:

08-4427840

Moderbolag:

STOCKHOLMS HANTVERKSFÖRENING
Visa allt om Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 10 595 10 106 5 133 7 644
Rörelseresultat (tkr) 2 733 2 423 -3 617 673
Årets resultat (tkr) 882 671 0 0
Summa eget kapital (tkr) 4 365 3 186 2 289 2 289
Rörelsemarginal % 25.8 24.0 -70.5 8.8
Avk. eget kapital % 31.2 32.8 -225.8 -46.5
Soliditet % 6.8 5.1 3.7 4.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 119 2 021 1 283 1 911
Resultat/anställd (tkr) 547 485 -904 168
Lön/anställd (tkr) 628 565 600 623

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 10 595 10 106 5 133 7 644
Arbetskraftskostnad -3 141 -2 825 -2 401 -2 492
Avskrivningar -1 435 -1 268 -1 264 -1 198
Andra rörelsekostnader 1 -1 -1 7
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 94 111 488 151
Övriga rörelsekostnader -3 381 -3 700 -5 572 -3 439
Rörelseresultat 2 733 2 423 -3 617 673
Ränteintäkter 32 14 0 0
Räntekostnader -1 245 -1 283 -1 541 -1 735
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 213 -1 269 -1 541 -1 735
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 520 1 154 -5 158 -1 062
Skatt -342 -257 -11 -2
Årets resultat 1 178 897 -5 169 -1 064
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 178 897 -5 169 -1 064
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -296 -226 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -84 -64 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 667 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 667 0 0 0
Byggnader och mark 46 508 47 765 49 021 47 220
Maskiner och inventarier 25 36 48 35
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 118
Summa materiella anläggningstillgångar 46 533 47 801 49 069 48 373
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 47 200 47 801 49 069 48 373
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 163 748 1 020 2 181
Övriga omsättningstillgångar 1 530 1 794 1 688 128
Summa operativa omsättningstillgångar 2 693 2 542 2 708 2 309
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 053 8 436 6 415 5 930
Övriga externa finansiella tillgångar 3 778 4 049 4 386 0
Likvida medel 432 10 22 279
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 14 263 12 495 10 823 6 209
Summa tillgångar 64 156 62 838 62 600 56 891

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 842 2 960 2 289 2 289
EK-andel av obeskattade reserver 523 226 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 365 3 186 2 289 2 289

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 40 600 40 600 40 600 52 590
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 127 848 130
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 15 8 0
Summa finansiella skulder 40 600 40 742 41 456 52 720

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 17 147 17 064 17 000 0
Leverantörsskulder 276 214 370 253
Övriga kortfristiga skulder 1 768 1 631 1 486 1 629
Summa operativa skulder 19 191 18 909 18 856 1 882

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 64 156 62 837 62 601 56 891
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 25.8 24.0 -70.5 8.8
Avkastning på eget kapital % 31.2 32.8 -225.8 -46.5
Soliditet % 6.8 5.1 3.7 4.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 930.2 1 278.7 1 811.1 2 303.2
Kassalikviditet % 153.0 128.0 101.0 129.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0 0 0.04
Räntetäckningsgrad % 2.22 1.9 -2.35 0.39
Omsättning per anställd (tkr) 2 119 2 021 1 283 1 911
Rörelseresultat per anställd (tkr) 547 485 -904 168
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 628 565 600 623

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 12 857
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 12 857 203 364
Värdeförändring (%) 28.0 6 594 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 10 450 203 364
Rörelsemarginal (%) 25.8 1 685 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 31.2 9 819 203 364
Soliditet (%) 6.8 20 446 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 119 7 492 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 547 2 192 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 628 7 885 203 364
Nettoomsättning (tkr) 10 595 13 662 203 364
Rörelseresultat (tkr) 2 733 5 771 203 364
Antal anställda 5 15 560 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -100%. Företaget är under jämförelseåret det 13 662 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har det senaste året en rörelsemarginal på 25.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -100%. Företaget har under jämförelseåret den 1 685 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda -1. Företaget är under jämförelseåret den 15 560 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har under det senaste året en soliditet på 6.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten -100%. Företaget är under jämförelseåret det 20 446 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget bedriver servicerörelse för hantverksföretag och deras organisationer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva utbildningsverksamhet inom hantverkssektorn.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se