>

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag

Org.nr:

556128-6294

Adress:

Box 60086

Postnummer:

216 10 Limhamn

Telefon:

040-153115
Visa allt om Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 877 792 714 584
Rörelseresultat (tkr) -264 -334 -307 -320
Årets resultat (tkr) -274 -342 -316 -330
Summa eget kapital (tkr) 52 51 70 71
Rörelsemarginal % -30.1 -42.2 -43.0 -54.8
Avk. eget kapital % -532.0 -565.3 -448.2 -464.8
Soliditet % 26.4 24.3 32.6 34.6
Omsättning/anställd (tkr) 877 792 714 584
Resultat/anställd (tkr) -264 -334 -307 -320
Lön/anställd (tkr) 452 449 428 427

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 877 792 714 584
Arbetskraftskostnad -452 -449 -428 -427
Avskrivningar 0 -6 -6 -5
Andra rörelsekostnader -369 -325 -345 -277
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1
Övriga rörelsekostnader -320 -346 -242 -196
Rörelseresultat -264 -334 -307 -320
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -10 -8 -9 -10
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -10 -8 -9 -10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -274 -342 -316 -330
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -274 -342 -316 -330
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -274 -342 -316 -330
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 6 12
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 6 12
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 6 12
Varulager 174 171 175 173
Kundfordringar 0 0 7 0
Övriga omsättningstillgångar 22 36 27 19
Summa operativa omsättningstillgångar 196 207 209 192
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 3 0 1
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 3 0 1
Summa tillgångar 197 210 215 205

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 52 51 70 71
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 52 51 70 71

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 81 85 81 88
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 81 85 81 88

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 16 49 25 9
Övriga kortfristiga skulder 48 25 39 36
Summa operativa skulder 64 74 64 45

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 197 210 215 204
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -30.1 -42.2 -43.0 -54.8
Avkastning på eget kapital % -532.0 -565.3 -448.2 -464.8
Soliditet % 26.4 24.3 32.6 34.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 155.8 166.7 115.7 123.9
Kassalikviditet % 36.0 53.0 53.0 44.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % -26.4 -41.75 -34.11 -32
Omsättning per anställd (tkr) 877 792 714 584
Rörelseresultat per anställd (tkr) -264 -334 -307 -320
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 452 449 428 427

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 71 648
Värdeförändring (%) 2.0 - 71 648
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 - 71 648
Rörelsemarginal (%) -30.1 - 71 648
Avkastning på eget kapital (%) -532.0 - 71 648
Soliditet (%) 26.4 - 71 648
Nettoomsättning per anställd (tkr) 877 - 71 648
Rörelseresultat per anställd (tkr) -264 - 71 648
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 452 - 71 648
Nettoomsättning (tkr) 877 - 71 648
Rörelseresultat (tkr) -264 - 71 648
Antal anställda 1 - 71 648
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 71 648 företag i länet.

Rörelsemarginal

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -30.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 71 648 företag i länet.

Antal anställda

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 71 648 i länet.

Soliditet

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 26.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 71 648 i länet.

Värderating

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av glasögon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se