>

Benmöllan Aktiebolag

Org.nr:

556128-6237

Adress:

Hulebäckseröd, Pl 2251

Postnummer:

262 07 Hjärnarp

Telefon:

Visa allt om Benmöllan Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 108 1 091 1 116 1 554
Rörelseresultat (tkr) 3 14 31 2
Årets resultat (tkr) 1 10 23 4
Summa eget kapital (tkr) 244 243 233 709
Rörelsemarginal % 0.3 1.3 2.8 0.1
Avk. eget kapital % 0.8 4.2 4.9 0.5
Soliditet % 52.9 52.3 50.2 74.3
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 108 1 091 1 116 1 554
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -1 008 -978 -1 007 -1 467
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -97 -99 -78 -85
Rörelseresultat 3 14 31 2
Ränteintäkter 0 0 0 4
Räntekostnader -1 -1 -1 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -1 -1 3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 13 30 5
Skatt 0 -3 -7 -1
Årets resultat 2 10 23 4
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 10 23 4
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 11 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 14 24 18 25
Summa operativa omsättningstillgångar 25 24 18 25
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 436 441 446 929
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 436 441 446 929
Summa tillgångar 461 465 464 954

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 244 243 233 709
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 244 243 233 709

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 211 223 230 245
Summa operativa skulder 216 223 230 245

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 460 466 463 954
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 0.3 1.3 2.8 0.1
Avkastning på eget kapital % 0.8 4.2 4.9 0.5
Soliditet % 52.9 52.3 50.2 74.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 213.0 209.0 202.0 389.0
Likviditetsberedskap % 0.39 0.4 0.4 0.6
Räntetäckningsgrad % 3 14 31 6
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 71 648
Värdeförändring (%) 0.0 - 71 648
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 - 71 648
Rörelsemarginal (%) 0.3 - 71 648
Avkastning på eget kapital (%) 0.8 - 71 648
Soliditet (%) 52.9 - 71 648
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 71 648
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 71 648
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 71 648
Nettoomsättning (tkr) 1 108 - 71 648
Rörelseresultat (tkr) 3 - 71 648
Antal anställda 0 - 71 648
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Benmöllan Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 71 648 företag i länet.

Rörelsemarginal

Benmöllan Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 71 648 företag i länet.

Antal anställda

Benmöllan Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 71 648 i länet.

Soliditet

Benmöllan Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 52.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 71 648 i länet.

Värderating

Benmöllan Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka lanthandel med kvarnrörelse samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se