>

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag

Org.nr:

556128-5916

Adress:

Börjelsbyn, Pl 3336

Postnummer:

952 00 Kalix

Telefon:

Visa allt om Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 1 0 1
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -37 -37 -58 -44
Årets resultat (tkr) -7 -36 135 50
Summa eget kapital (tkr) 1 775 2 382 3 018 3 639
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.3 -1.3 -0.6 0.1
Soliditet % 99.3 99.5 98.6 98.1
Omsättning/anställd (tkr) n/a 0 n/a 0
Resultat/anställd (tkr) n/a -37 n/a -44
Lön/anställd (tkr) n/a 26 n/a 19

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad -28 -26 0 -19
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 1 1 0 -23
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 50
Övriga rörelsekostnader -10 -12 -58 -52
Rörelseresultat -37 -37 -58 -44
Ränteintäkter 31 1 31 52
Räntekostnader 0 0 0 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 31 1 31 50
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -6 -36 -27 6
Skatt -1 0 6 -3
Årets resultat -7 -36 -21 3
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -7 -36 -21 3
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 156 47
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 44 13
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 301 1 026 2 49
Summa operativa omsättningstillgångar 301 1 026 2 49
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 340 1 340 1 340 1 240
Likvida medel 146 28 1 718 2 422
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 486 1 368 3 058 3 662
Summa tillgångar 1 787 2 394 3 060 3 711

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 775 2 382 3 018 3 483
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 156
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 775 2 382 3 018 3 639

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 44
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 12 42 29
Summa operativa skulder 12 12 42 73

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 787 2 394 3 060 3 712
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -0.3 -1.3 -0.6 0.1
Soliditet % 99.3 99.5 98.6 98.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 3 725.0 8 783.0 4 095.0 8 521.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - 4
Omsättning per anställd (tkr) - 0 - 0
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a -37 n/a -44
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 26 - 19

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 11 076
Värdeförändring (%) 38.0 - 11 076
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 11 076
Rörelsemarginal (%) - - 11 076
Avkastning på eget kapital (%) -0.3 - 11 076
Soliditet (%) 99.3 - 11 076
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 11 076
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 11 076
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 11 076
Nettoomsättning (tkr) 0 - 11 076
Rörelseresultat (tkr) -37 - 11 076
Antal anställda 0 - 11 076
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 076 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 11 076 företag i länet.

Antal anställda

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 11 076 i länet.

Soliditet

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 99.3%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 11 076 i länet.

Värderating

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se