>

DLF Service Aktiebolag

Org.nr:

556128-5650

Adress:

Box 585

Postnummer:

114 11 Stockholm

Telefon:

08-58884500

Moderbolag:

DAGLIGVARULEVERANTÖRERS FÖRBUND
Visa allt om DLF Service Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 24 571 20 019 22 757 20 095
Rörelseresultat (tkr) 95 -2 729 -1 064 -2 967
Årets resultat (tkr) 662 -559 766 -611
Summa eget kapital (tkr) 20 307 19 645 20 204 19 438
Rörelsemarginal % 0.4 -13.6 -4.7 -14.8
Avk. eget kapital % 3.3 -11.4 -7.2 -14.4
Soliditet % 35.2 39.3 45.6 52.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 914 4 004 4 551 4 019
Resultat/anställd (tkr) 19 -546 -213 -593
Lön/anställd (tkr) 2 000 1 904 1 789 1 737

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 24 571 20 019 22 757 20 095
Arbetskraftskostnad -10 000 -9 522 -8 947 -8 684
Avskrivningar -7 -86 -86 -86
Andra rörelsekostnader 756 -55 66 172
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -15 225 -13 085 -14 854 -14 464
Rörelseresultat 95 -2 729 -1 064 -2 967
Ränteintäkter 947 0 16 123
Räntekostnader 0 0 0 -9
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 947 0 16 114
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 042 -2 729 -1 048 -2 853
Skatt -381 455 -387 -2
Årets resultat 661 -2 274 -1 435 -2 855
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 661 -2 274 -1 435 -2 855
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 1 716 0 44
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 484 0 12
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 72 93 179
Övriga materiella anläggningstillgångar 65 0 65 65
Summa materiella anläggningstillgångar 65 72 158 244
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 65 72 158 244
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 534 537 594 408
Övriga omsättningstillgångar 2 717 2 402 2 182 2 869
Summa operativa omsättningstillgångar 3 251 2 939 2 776 3 277
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 431 2 231 2 231 2 231
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 51 914 44 746 39 109 31 428
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 54 345 46 977 41 340 33 659
Summa tillgångar 57 661 49 988 44 274 37 180

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 20 307 19 645 20 204 19 438
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 307 19 645 20 204 19 438

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 32 301 25 935 19 149 13 284
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 32 301 25 935 19 149 13 284

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 754 425 933 483
Övriga kortfristiga skulder 4 299 3 983 3 989 3 976
Summa operativa skulder 5 053 4 408 4 922 4 459

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 57 661 49 988 44 275 37 181
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 0.4 -13.6 -4.7 -14.8
Avkastning på eget kapital % 3.3 -11.4 -7.2 -14.4
Soliditet % 35.2 39.3 45.6 52.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 159.1 132.0 94.8 68.3
Kassalikviditet % 1 092.0 1 082.0 851.0 778.0
Likviditetsberedskap % 2.11 2.24 1.72 1.56
Räntetäckningsgrad % - - - -316
Omsättning per anställd (tkr) 4 914 4 004 4 551 4 019
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19 -546 -213 -593
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 000 1 904 1 789 1 737

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 5 194
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 194 203 364
Värdeförändring (%) 3.0 11 414 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 23.0 4 419 203 364
Rörelsemarginal (%) 0.4 17 244 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 3.3 16 627 203 364
Soliditet (%) 35.2 12 440 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 914 2 375 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19 15 936 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 000 239 203 364
Nettoomsättning (tkr) 24 571 7 973 203 364
Rörelseresultat (tkr) 95 16 746 203 364
Antal anställda 5 15 559 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

DLF Service Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -100%. Företaget är under jämförelseåret det 7 973 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

DLF Service Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -100%. Företaget har under jämförelseåret den 17 244 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

DLF Service Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda -1. Företaget är under jämförelseåret den 15 559 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

DLF Service Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 35.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten -100%. Företaget är under jämförelseåret det 12 440 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

DLF Service Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall bestå i att erbjuda medlemmarna i Dagligvarulevernatörers Förbund affärsrelevant kundskap och inspirerande mötesplatser som effektiviserar och utvecklar dagligvarubranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skaäven bistå Dagligvaruleverantörers Förbund med operativa tjänster inom dessa områden.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se