>

Glanshammars Musteri Aktiebolag

Org.nr:

556128-5452

Adress:

Gamla Arbogavägen 4

Postnummer:

703 85 Glanshammar

Telefon:

019-465100
Visa allt om Glanshammars Musteri Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 57 73 103 113
Rörelseresultat (tkr) -12 8 -5 -7
Årets resultat (tkr) - 6 4 1
Summa eget kapital (tkr) 189 199 393 398
Rörelsemarginal % -21.1 11.0 -4.9 -6.2
Avk. eget kapital % -4.8 2.0 -1.4 -2.1
Soliditet % 49.5 48.0 95.0 91.7
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a 113
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a -7
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a 1

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 57 73 103 113
Arbetskraftskostnad -7 -3 -4 -1
Avskrivningar -15 -15 -14 -11
Andra rörelsekostnader -5 -13 -15 -25
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 69 60 60 60
Övriga rörelsekostnader -111 -94 -135 -143
Rörelseresultat -12 8 -5 -7
Ränteintäkter 0 1 1 1
Räntekostnader -1 -1 -3 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 1 0 0 0
Finansnetto 0 0 -2 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -12 8 -7 -10
Skatt 3 -2 1 2
Årets resultat -9 6 -6 -8
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -9 6 -6 -8
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 9 0 9 9
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 3 0 2 3
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 288 288 288 288
Maskiner och inventarier 1 17 32 31
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 289 305 320 319
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 289 305 320 319
Varulager 8 3 6 7
Kundfordringar 6 6 0 9
Övriga omsättningstillgångar 16 25 17 38
Summa operativa omsättningstillgångar 30 34 23 54
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 13 13 13 13
Likvida medel 50 63 58 48
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 63 76 71 61
Summa tillgångar 382 415 414 434

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 189 190 384 380
EK-andel av obeskattade reserver 0 9 9 18
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 189 199 393 398

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 3 3 5
Leverantörsskulder 4 2 8 15
Övriga kortfristiga skulder 191 212 10 17
Summa operativa skulder 195 217 21 37

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 384 416 414 435
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -21.1 11.0 -4.9 -6.2
Avkastning på eget kapital % -4.8 2.0 -1.4 -2.1
Soliditet % 49.5 48.0 95.0 91.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 37.0 44.0 417.0 297.0
Likviditetsberedskap % 0.88 0.86 0.56 0.42
Räntetäckningsgrad % -11 9 -1.33 -1.5
Omsättning per anställd (tkr) - - - 113
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a -7
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - 1

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 723
Värdeförändring (%) -7.0 - 12 723
Tillväxt i omsättning (%) -22.0 - 12 723
Rörelsemarginal (%) -21.1 - 12 723
Avkastning på eget kapital (%) -4.8 - 12 723
Soliditet (%) 49.5 - 12 723
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 723
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 723
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 723
Nettoomsättning (tkr) 57 - 12 723
Rörelseresultat (tkr) -12 - 12 723
Antal anställda 0 - 12 723
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Glanshammars Musteri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -22.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 723 företag i länet.

Rörelsemarginal

Glanshammars Musteri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -21.1%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 723 företag i länet.

Antal anställda

Glanshammars Musteri Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 723 i länet.

Soliditet

Glanshammars Musteri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 49.5%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 723 i länet.

Värderating

Glanshammars Musteri Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av sylt, saft, must, råsafter och konserver samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se