>

Smarteq Wireless Aktiebolag

Org.nr:

556128-5437

Adress:

Kronoborgsgränd 7

Postnummer:

164 46 Kista

Telefon:

08-7929201

Moderbolag:

Visa allt om Smarteq Wireless Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 12 14 14
Nettoomsättning (tkr) 59 744 52 685 115 180 86 081
Rörelseresultat (tkr) 2 522 -2 692 9 552 6 444
Årets resultat (tkr) 2 854 -3 129 8 386 5 188
Summa eget kapital (tkr) 18 037 15 182 18 312 9 926
Rörelsemarginal % 4.2 -5.1 8.3 7.5
Avk. eget kapital % 17.2 -18.7 59.4 70.8
Soliditet % 51.4 44.8 31.4 20.9
Omsättning/anställd (tkr) 5 974 4 390 8 227 6 149
Resultat/anställd (tkr) 252 -224 682 460
Lön/anställd (tkr) 984 781 846 890

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 59 744 52 685 115 180 86 081
Arbetskraftskostnad -9 842 -9 375 -11 840 -12 464
Avskrivningar -3 111 -3 163 -12 197 -3 410
Andra rörelsekostnader -37 159 -34 794 -68 993 -52 093
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 689 483 0 0
Övriga rörelsekostnader -7 799 -8 528 -12 598 -11 670
Rörelseresultat 2 522 -2 692 9 552 6 444
Ränteintäkter 473 22 2 50
Räntekostnader -141 -459 -1 168 -1 306
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 332 -437 -1 166 -1 256
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 854 -3 129 8 386 5 188
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 2 854 -3 129 8 386 5 188
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 854 -3 129 8 386 5 188
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 722 8 481 10 306 12 263
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 722 8 481 10 306 12 263
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 248 1 271 1 379 1 378
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 248 1 271 1 379 1 378
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 7 970 9 752 11 685 13 641
Varulager 9 729 8 846 9 994 18 247
Kundfordringar 8 324 6 630 8 213 7 817
Övriga omsättningstillgångar 1 736 1 514 2 464 2 737
Summa operativa omsättningstillgångar 19 789 16 990 20 671 28 801
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 300 3 000 676 1 423
Övriga externa finansiella tillgångar 13 0 0 0
Likvida medel 0 4 139 25 243 3 627
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 313 7 139 25 919 5 050
Summa tillgångar 35 072 33 881 58 275 47 492

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 18 037 15 182 18 312 9 926
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 18 037 15 182 18 312 9 926

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 12 500 12 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 12 500 12 500

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 2 317 0
Leverantörsskulder 11 784 13 968 17 497 21 968
Övriga kortfristiga skulder 5 251 4 730 7 649 3 098
Summa operativa skulder 17 035 18 698 27 463 25 066

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 35 072 33 880 58 275 47 492
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 4.2 -5.1 8.3 7.5
Avkastning på eget kapital % 17.2 -18.7 59.4 70.8
Soliditet % 51.4 44.8 31.4 20.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 68.3 125.9
Kassalikviditet % 59.0 66.0 143.0 57.0
Likviditetsberedskap % 0 0.08 0.22 0.04
Räntetäckningsgrad % 21.24 -5.82 8.18 4.97
Omsättning per anställd (tkr) 5 974 4 390 8 227 6 149
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252 -224 682 460
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 984 781 846 890

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 5 648
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 648 203 364
Värdeförändring (%) 19.0 7 835 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 6 912 203 364
Rörelsemarginal (%) 4.2 12 246 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 17.2 13 084 203 364
Soliditet (%) 51.4 7 078 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 974 1 796 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252 5 249 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 984 1 905 203 364
Nettoomsättning (tkr) 59 744 4 171 203 364
Rörelseresultat (tkr) 2 522 6 067 203 364
Antal anställda 10 9 647 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Smarteq Wireless Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 4 171 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Smarteq Wireless Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 12 246 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Smarteq Wireless Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 9 647 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Smarteq Wireless Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 51.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 7 078 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Smarteq Wireless Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av mekaniska produkter, företrädesvis antenner, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se