>

Höganäshuset Aktiebolag

Org.nr:

556128-5403

Adress:

Harpsundsvägen 211

Postnummer:

124 59 Bandhagen

Telefon:

08-55621280
Visa allt om Höganäshuset Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 12 12 11
Nettoomsättning (tkr) 40 773 41 096 46 207 45 460
Rörelseresultat (tkr) -248 43 851 1 339
Årets resultat (tkr) -67 -206 -84 -95
Summa eget kapital (tkr) 6 153 6 958 7 892 10 106
Rörelsemarginal % -0.6 0.1 1.8 2.9
Avk. eget kapital % -0.4 3.4 11.7 21.6
Soliditet % 44.7 44.2 44.6 56.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 398 3 425 3 851 4 133
Resultat/anställd (tkr) -21 4 71 122
Lön/anställd (tkr) 551 550 489 522

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 40 773 41 096 46 207 45 460
Arbetskraftskostnad -6 617 -6 597 -5 872 -5 740
Avskrivningar -309 -145 -219 -218
Andra rörelsekostnader -28 306 -28 887 -33 233 -32 640
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 136 373 251 148
Övriga rörelsekostnader -5 925 -5 797 -6 283 -5 671
Rörelseresultat -248 43 851 1 339
Ränteintäkter 12 13 45 175
Räntekostnader 0 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -10 -20 1 254
Finansnetto 12 3 24 1 429
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -236 46 875 2 768
Skatt 208 205 178 121
Årets resultat -28 251 1 053 2 889
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -28 251 1 053 2 889
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 739 728 630 495
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 208 205 178 139
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 394 679 265 484
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 394 679 265 484
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 394 679 265 484
Varulager 4 070 5 737 4 990 4 688
Kundfordringar 2 785 3 113 3 846 4 395
Övriga omsättningstillgångar 980 738 1 082 1 165
Summa operativa omsättningstillgångar 7 835 9 588 9 918 10 248
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 100
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 532 5 472 7 527 7 076
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 532 5 472 7 527 7 176
Summa tillgångar 13 761 15 739 17 710 17 908

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 637 4 704 4 910 6 494
EK-andel av obeskattade reserver 1 516 2 254 2 982 3 612
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 153 6 958 7 892 10 106

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 4 777 5 101 5 865 3 022
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 4 777 5 101 5 865 3 022

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 427 636 841 1 019
Leverantörsskulder 1 753 2 364 2 538 2 952
Övriga kortfristiga skulder 651 681 575 808
Summa operativa skulder 2 831 3 681 3 954 4 779

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 13 761 15 740 17 711 17 907
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -0.6 0.1 1.8 2.9
Avkastning på eget kapital % -0.4 3.4 11.7 21.6
Soliditet % 44.7 44.2 44.6 56.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 77.6 73.3 74.3 29.9
Kassalikviditet % 345.0 306.0 400.0 336.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.13 0.16 0.16
Räntetäckningsgrad % - - 876 -
Omsättning per anställd (tkr) 3 398 3 425 3 851 4 133
Rörelseresultat per anställd (tkr) -21 4 71 122
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 551 550 489 522

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 9 544
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 9 544 203 364
Värdeförändring (%) -16.0 16 225 203 364
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 14 060 203 364
Rörelsemarginal (%) -0.6 18 265 203 364
Avkastning på eget kapital (%) -0.4 17 655 203 364
Soliditet (%) 44.7 9 323 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 398 4 025 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) -21 18 785 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 551 10 872 203 364
Nettoomsättning (tkr) 40 773 5 507 203 364
Rörelseresultat (tkr) -248 18 988 203 364
Antal anställda 12 8 297 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Höganäshuset Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 5 507 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Höganäshuset Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 18 265 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Höganäshuset Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 8 297 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Höganäshuset Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 44.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 9 323 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Höganäshuset Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Erik Urban Svahn (f. 1966) Ledamot, Verkställande direktör
Anna Maria Karlsson (f. 1970) Suppleant
Lars-Erik Engberg (f. 1958) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med byggkeramisk, sanitetsporslin och andra byggprodukter samt utställningsverksamhet i anslutning därtill samt förvalta fastigheter, ävensom idka därmed förenligverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se