>

Briscapo Aktiebolag

Org.nr:

556054-5351

Adress:

Havsbadsvägen 40

Postnummer:

262 63 Ängelholm

Telefon:

0431-445880
Visa allt om Briscapo Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 10 8 7
Nettoomsättning (tkr) 30 171 26 388 24 232 20 617
Rörelseresultat (tkr) 2 305 1 295 1 426 1 566
Årets resultat (tkr) 1 193 732 752 729
Summa eget kapital (tkr) 4 741 3 310 2 605 1 873
Rörelsemarginal % 7.6 4.9 5.9 7.6
Avk. eget kapital % 40.5 34.0 46.1 61.0
Soliditet % 23.9 20.9 20.5 14.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 771 2 639 3 029 2 945
Resultat/anställd (tkr) 288 130 178 224
Lön/anställd (tkr) 466 410 442 426

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 30 171 26 388 24 232 20 617
Arbetskraftskostnad -3 724 -4 101 -3 534 -2 981
Avskrivningar -163 -6 856 -59 -88
Andra rörelsekostnader -21 017 -14 982 -14 132 -11 468
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 833 937 1 016 779
Övriga rörelsekostnader -3 795 -91 -6 097 -5 293
Rörelseresultat 2 305 1 295 1 426 1 566
Ränteintäkter 280 279 95 8
Räntekostnader -461 -259 -173 -285
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -181 20 -78 -277
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 124 1 315 1 348 1 289
Skatt -493 -310 -316 -297
Årets resultat 1 631 1 005 1 032 992
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 631 1 005 1 032 992
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -438 -273 -280 -263
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -123 -77 -79 -74
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 529 562 178 190
Maskiner och inventarier 349 256 191 193
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 19 0
Summa materiella anläggningstillgångar 878 818 388 383
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 878 818 388 383
Varulager 8 145 7 077 5 499 5 309
Kundfordringar 8 695 5 829 4 906 5 426
Övriga omsättningstillgångar 1 791 1 820 1 704 2 135
Summa operativa omsättningstillgångar 18 631 14 726 12 109 12 870
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 305 309 232 115
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 305 309 232 115
Summa tillgångar 19 814 15 853 12 729 13 368

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 321 2 328 1 896 1 444
EK-andel av obeskattade reserver 1 420 982 709 429
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 741 3 310 2 605 1 873

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 2 225 2 600 2 481 3 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 2 225 2 600 2 481 3 000

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 100 277 200 121
Leverantörsskulder 7 611 6 459 4 223 5 559
Övriga kortfristiga skulder 4 136 3 207 3 220 2 815
Summa operativa skulder 12 847 9 943 7 643 8 495

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 19 813 15 853 12 729 13 368
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.6 4.9 5.9 7.6
Avkastning på eget kapital % 40.5 34.0 46.1 61.0
Soliditet % 23.9 20.9 20.5 14.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 46.9 78.5 95.2 160.2
Kassalikviditet % 92.0 82.0 92.0 92.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 5.61 6.08 8.79 5.52
Omsättning per anställd (tkr) 3 771 2 639 3 029 2 945
Rörelseresultat per anställd (tkr) 288 130 178 224
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 466 410 442 426

Rankning i länet (Kronoberg)

Företagets placering i Kronoberg: 446
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 446 8 761
Värdeförändring (%) 41.0 291 8 761
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 432 8 761
Rörelsemarginal (%) 7.6 579 8 761
Avkastning på eget kapital (%) 40.5 395 8 761
Soliditet (%) 23.9 1 156 8 761
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 771 201 8 761
Rörelseresultat per anställd (tkr) 288 273 8 761
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 466 1 004 8 761
Nettoomsättning (tkr) 30 171 447 8 761
Rörelseresultat (tkr) 2 305 390 8 761
Antal anställda 8 744 8 761
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Briscapo Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 447 största företaget i länet med avseende på omsättning av 8 761 företag i länet.

Rörelsemarginal

Briscapo Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 579 högsta nivån på rörelsemarginal av 8 761 företag i länet.

Antal anställda

Briscapo Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 744 största arbetsgivaren av 8 761 i länet.

Soliditet

Briscapo Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 156 mest solventa företaget av 8 761 i länet.

Värderating

Briscapo Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med porslin och presentartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se