>

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag

Org.nr:

556000-7105

Adress:

Box 5090

Postnummer:

102 42 Stockholm

Telefon:

08-56228200

Moderbolag:

SVENSKA STIFTELSEN FÖR FRÄLSNINGSARMÉN
Visa allt om Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 5 5 6
Nettoomsättning (tkr) 82 132 83 341 76 440 71 465
Rörelseresultat (tkr) 42 414 32 893 36 508 29 489
Årets resultat (tkr) 27 251 19 969 23 166 28 163
Summa eget kapital (tkr) 228 044 213 138 203 056 192 743
Rörelsemarginal % 51.6 39.5 47.8 41.3
Avk. eget kapital % 13.6 10.1 12.8 13.0
Soliditet % 52.3 49.2 48.3 44.8
Omsättning/anställd (tkr) 20 533 16 668 15 288 11 911
Resultat/anställd (tkr) 10 604 6 579 7 302 4 915
Lön/anställd (tkr) 836 792 669 707

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 82 132 83 341 76 440 71 465
Arbetskraftskostnad -3 344 -3 959 -3 346 -4 243
Avskrivningar -11 759 -11 302 -10 773 -10 066
Andra rörelsekostnader -92 -65 -616 -1 029
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 495 992 161 198
Övriga rörelsekostnader -25 018 -36 114 -25 358 -26 836
Rörelseresultat 42 414 32 893 36 508 29 489
Ränteintäkter 50 22 63 209
Räntekostnader -4 067 -5 891 -4 080 -4 728
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -7 63 19 42
Finansnetto -4 024 -5 806 -3 998 -4 477
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 38 390 27 087 32 510 25 012
Skatt -8 485 -6 004 -7 199 -697
Årets resultat 29 905 21 083 25 311 24 315
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 29 905 21 083 25 311 24 315
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 654 -1 114 -2 147 3 849
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -749 -314 -606 1 086
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 337 619 336 479 338 479 337 147
Maskiner och inventarier 94 141 187 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 005 5 428 12 344 11 974
Summa materiella anläggningstillgångar 343 718 342 048 351 010 349 121
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 343 718 342 048 351 010 349 121
Varulager 0 0 0 667
Kundfordringar 99 176 102 1 219
Övriga omsättningstillgångar 852 9 000 4 872 5 540
Summa operativa omsättningstillgångar 951 9 176 4 974 7 426
Fordringar på koncern- och intresseföretag 291 32 0 77
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 90 987 82 128 64 465 73 314
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 91 278 82 160 64 465 73 391
Summa tillgångar 435 947 433 384 420 449 429 938

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 203 054 190 803 181 834 173 668
EK-andel av obeskattade reserver 24 990 22 335 21 222 19 075
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 228 044 213 138 203 056 192 743

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 81 870 127 020 130 500 133 980
Externa finansiella skulder, kortfristiga 45 150 3 480 3 480 20 583
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 127 020 130 500 133 980 154 563

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 65 701 63 601 63 169 61 653
Leverantörsskulder 3 321 4 135 2 725 4 072
Övriga kortfristiga skulder 11 861 22 009 17 519 16 907
Summa operativa skulder 80 883 89 745 83 413 82 632

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 435 947 433 383 420 449 429 938
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 51.6 39.5 47.8 41.3
Avkastning på eget kapital % 13.6 10.1 12.8 13.0
Soliditet % 52.3 49.2 48.3 44.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 55.7 61.2 66.0 80.2
Kassalikviditet % 152.0 308.0 293.0 193.0
Likviditetsberedskap % 1.11 0.99 0.84 1.03
Räntetäckningsgrad % 10.44 5.6 8.97 6.29
Omsättning per anställd (tkr) 20 533 16 668 15 288 11 911
Rörelseresultat per anställd (tkr) 10 604 6 579 7 302 4 915
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 836 792 669 707

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 709
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 709 203 364
Värdeförändring (%) 6.0 10 573 203 364
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 14 023 203 364
Rörelsemarginal (%) 51.6 386 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 13.6 13 976 203 364
Soliditet (%) 52.3 6 801 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 20 533 301 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 10 604 109 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 836 3 400 203 364
Nettoomsättning (tkr) 82 132 3 249 203 364
Rörelseresultat (tkr) 42 414 695 203 364
Antal anställda 4 17 408 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 3 249 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 51.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den 386 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 17 408 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 52.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 6 801 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för samfundet Frälsningsarmén och till befrämjande av dess andliga och filantropiska verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom, driva hotellrörelse, förlagsverksamhet och för samfundet lämpad handelsrörelse, av sin vinst anslå medel till Frälsningsarméns verksamhet, i övrigt till Frälsningsarméns nytta förvalta medel som för detta ändamål anförtros åt bolaget.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se