>

Krönleins Bryggeri Aktiebolag

Org.nr:

556000-7089

Adress:

Box 253

Postnummer:

301 07 Halmstad

Telefon:

035-176000
Visa allt om Krönleins Bryggeri Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 109 106 106 109
Nettoomsättning (tkr) 183 111 188 845 191 175 203 806
Rörelseresultat (tkr) -9 571 -483 -824 3 737
Årets resultat (tkr) -10 911 -659 -922 3 425
Summa eget kapital (tkr) 10 630 21 541 22 199 25 323
Rörelsemarginal % -5.2 -0.3 -0.4 1.8
Avk. eget kapital % -67.8 -3.0 -3.9 14.5
Soliditet % 7.7 18.6 20.4 22.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 680 1 782 1 804 1 870
Resultat/anställd (tkr) -88 -5 -8 34
Lön/anställd (tkr) 489 457 449 430

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 183 111 188 845 191 175 203 806
Arbetskraftskostnad -53 262 -48 485 -47 622 -46 877
Avskrivningar -3 259 -2 747 -2 636 -2 428
Andra rörelsekostnader -76 483 -79 752 -80 539 -87 928
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -59 678 -58 344 -61 202 -62 836
Rörelseresultat -9 571 -483 -824 3 737
Ränteintäkter 98 108 137 100
Räntekostnader -1 762 -723 -683 -909
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 324 440 449 497
Finansnetto -1 340 -175 -97 -312
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -10 911 -658 -921 3 425
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -10 911 -658 -921 3 425
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -10 911 -658 -921 3 425
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 33 287 29 397 29 569 29 321
Maskiner och inventarier 38 125 21 341 14 216 12 021
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 71 412 50 738 43 785 41 342
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 71 412 50 738 43 785 41 342
Varulager 28 166 23 170 26 798 26 874
Kundfordringar 19 942 23 699 22 165 26 103
Övriga omsättningstillgångar 2 871 4 396 3 033 4 378
Summa operativa omsättningstillgångar 50 979 51 265 51 996 57 355
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 12 153 13 514 12 917 12 508
Likvida medel 4 252 70 103 1 157
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 405 13 584 13 020 13 665
Summa tillgångar 138 796 115 587 108 801 112 362

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 630 21 541 22 199 25 323
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 630 21 541 22 199 25 323

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 32 218 16 051 7 828 6 757
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 604 7 953 8 276 8 425
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 191 191 191 191
Summa finansiella skulder 35 013 24 195 16 295 15 373

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 39 875 22 680 22 655 21 005
Leverantörsskulder 17 207 15 548 14 731 18 587
Övriga kortfristiga skulder 36 071 31 623 32 920 32 075
Summa operativa skulder 93 153 69 851 70 306 71 667

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 138 796 115 587 108 800 112 363
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % -5.2 -0.3 -0.4 1.8
Avkastning på eget kapital % -67.8 -3.0 -3.9 14.5
Soliditet % 7.7 18.6 20.4 22.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 329.4 112.3 73.4 60.7
Kassalikviditet % 48.0 51.0 45.0 53.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0 0 0.01
Räntetäckningsgrad % -5.19 0.09 -0.35 4.77
Omsättning per anställd (tkr) 1 680 1 782 1 804 1 870
Rörelseresultat per anställd (tkr) -88 -5 -8 34
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 489 457 449 430

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 758
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 758 18 580
Värdeförändring (%) -58.0 2 488 18 580
Tillväxt i omsättning (%) -3.0 1 902 18 580
Rörelsemarginal (%) -5.2 2 506 18 580
Avkastning på eget kapital (%) -67.8 2 536 18 580
Soliditet (%) 7.7 2 504 18 580
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 680 1 239 18 580
Rörelseresultat per anställd (tkr) -88 2 514 18 580
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 489 1 482 18 580
Nettoomsättning (tkr) 183 111 125 18 580
Rörelseresultat (tkr) -9 571 2 608 18 580
Antal anställda 109 56 18 580
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 125 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 580 företag i länet.

Rörelsemarginal

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 506 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 580 företag i länet.

Antal anställda

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året 109 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 52. Företaget är under jämförelseåret den 56 största arbetsgivaren av 18 580 i länet.

Soliditet

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 2 504 mest solventa företaget av 18 580 i länet.

Värderating

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Caspar Magnus Krönlein (f. 1956) Ledamot, Ledamot, Verkställande direktör, Verkställande direktör
Tage Magnus Anders Krönlein (f. 1959) Ledamot, Ledamot, Vice verkställande direktör, Vice verkställande direktör, Ordförande, Ordförande
Carl Holger Ronny Oscarsson (f. 1950) Ledamot, Ledamot, Arbetstagarrepresentant, Arbetstagarrepresentant
Hans Carl Erik Krönlein (f. 1927) Ledamot, Ledamot
Jan Ove Stefan Bengtsson (f. 1964) Revisor, Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bryggeriverksamhet, förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V
KoncernInfo 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 109 106 106 109
Nettoomsättning (tkr) 183 111 188 845 191 175 203 806
Rörelseresultat (tkr) -9 571 -483 -824 3 737
Årets resultat (tkr) -10 911 -658 -921 3 425
Summa eget kapital (tkr) 10 820 21 731 22 390 25 514
Rörelsemarginal (%) -5.2 -0.3 -0.4 1.8
Avk. eget kapital (%) -67.0 -3.0 -3.8 14.4
Soliditet (%) 7.8 18.8 20.6 22.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 680 1 782 1 804 1 870
Resultat/anställd (tkr) -88 -5 -8 34
Lön/anställd (tkr) 465 463 449 430


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se