>

Circle K Sverige AB

Org.nr:

556000-6834

Adress:

Postnummer:

118 88 Stockholm

Telefon:

08-4296000
Visa allt om Circle K Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 1 694 1 672 1 718 1 670
Nettoomsättning (tkr) 34 988 000 33 241 000 35 154 000 34 230 000
Rörelseresultat (tkr) 1 502 000 1 707 000 1 239 000 1 350 000
Årets resultat (tkr) 938 000 971 000 699 000 848 000
Summa eget kapital (tkr) 3 395 200 3 426 820 4 012 620 3 095 420
Rörelsemarginal % 4.3 5.1 3.5 3.9
Avk. eget kapital % 34.8 35.3 27.1 21.6
Soliditet % 43.7 47.9 50.7 44.2
Omsättning/anställd (tkr) 20 654 19 881 20 462 20 497
Resultat/anställd (tkr) 887 1 021 721 606
Lön/anställd (tkr) 574 577 579 626

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 34 988 000 33 241 000 35 154 000 34 230 000
Arbetskraftskostnad -973 000 -964 000 -995 000 -1 395 000
Avskrivningar -332 000 -330 000 -328 000 -457 000
Andra rörelsekostnader -32 948 000 -31 172 000 -33 249 000 -31 907 000
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 115 000 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 668 000 932 000 658 000 897 000
Övriga rörelsekostnader -16 000 0 -1 000 -18 000
Rörelseresultat 1 502 000 1 707 000 1 239 000 1 350 000
Ränteintäkter 11 000 25 000 23 000 30 000
Räntekostnader -5 000 -8 000 -27 000 -3 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 1 000 -34 000 24 000 -18 000
Finansnetto 7 000 -17 000 20 000 9 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 509 000 1 690 000 1 259 000 1 359 000
Skatt -320 620 -375 800 -294 800 -306 640
Årets resultat 1 188 380 1 314 200 964 200 1 052 360
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 188 380 1 314 200 964 200 1 052 360
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -250 380 -343 200 -265 200 -204 360
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -70 620 -96 800 -74 800 -57 640
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 121 000 156 000 193 000 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 000 -1 000 0 311 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 122 000 155 000 193 000 311 000
Byggnader och mark 1 412 000 1 422 000 1 377 000 1 454 000
Maskiner och inventarier 1 513 000 1 242 000 1 195 000 1 084 000
Övriga materiella anläggningstillgångar 220 000 219 000 153 000 135 000
Summa materiella anläggningstillgångar 3 145 000 2 883 000 2 725 000 2 673 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 267 000 3 038 000 2 918 000 2 984 000
Varulager 413 000 413 000 438 000 608 000
Kundfordringar 2 251 000 298 000 1 841 000 2 165 000
Övriga omsättningstillgångar 123 000 153 000 187 000 203 000
Summa operativa omsättningstillgångar 2 787 000 864 000 2 466 000 2 976 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 568 000 3 124 000 2 338 000 982 000
Övriga externa finansiella tillgångar 83 000 74 000 87 000 2 000
Likvida medel 69 000 49 000 104 000 67 000
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 720 000 3 247 000 2 529 000 1 051 000
Summa tillgångar 7 774 000 7 149 000 7 913 000 7 011 000

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 180 000 1 462 000 2 391 000 1 739 000
EK-andel av obeskattade reserver 2 215 200 1 964 820 1 621 620 1 356 420
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 395 200 3 426 820 4 012 620 3 095 420

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 69 000 59 000 90 000 15 000
Summa finansiella skulder 69 000 59 000 90 000 15 000

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 795 800 722 180 695 380 552 580
Leverantörsskulder 1 355 000 796 000 944 000 1 107 000
Övriga kortfristiga skulder 2 159 000 2 145 000 2 171 000 2 241 000
Summa operativa skulder 4 309 800 3 663 180 3 810 380 3 900 580

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 774 000 7 149 000 7 913 000 7 011 000
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 4.3 5.1 3.5 3.9
Avkastning på eget kapital % 34.8 35.3 27.1 21.6
Soliditet % 43.7 47.9 50.7 44.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 2.0 1.7 2.2 0.5
Kassalikviditet % 68.0 17.0 67.0 72.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 302.8 212.25 47.63 454
Omsättning per anställd (tkr) 20 654 19 881 20 462 15 373
Rörelseresultat per anställd (tkr) 887 1 021 721 606
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574 577 579 626

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 109
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 109 202 506
Värdeförändring (%) 3.0 11 270 202 506
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 10 299 202 506
Rörelsemarginal (%) 4.3 11 993 202 506
Avkastning på eget kapital (%) 34.8 9 059 202 506
Soliditet (%) 43.7 9 564 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) 20 654 294 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) 887 1 206 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574 9 756 202 506
Nettoomsättning (tkr) 34 988 000 8 202 506
Rörelseresultat (tkr) 1 502 000 40 202 506
Antal anställda 1 694 70 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Circle K Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 8 största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Circle K Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 11 993 högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Circle K Sverige AB har under det senaste året 1 694 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 70 största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Circle K Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 43.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 9 564 mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Circle K Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva produktion, lagring, distribution och handel med energi och energirelaterade produkter såsom petroleumbaserade bränslen och produkter, biobaserade bränslen och produkter, elektricitet, samt andra energiformer, smörjmedel och kemiskaprodukter, handel med bilistrelaterad service och försäljning av konsumentprodukter såsom livsmedel, tidningar samt likartade konsumentprodukter, förvalta aktier och fast egendom, utöva kosult och serviceverksamhet relaterat till verksamheten samtidka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-04 2016-04 2014-04 2012-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se