>

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag

Org.nr:

556000-6628

Adress:

Kriebsensgatan 13

Postnummer:

632 20 Eskilstuna

Telefon:

016-144370

Moderbolag:

KFUK-KFUM ESKILSTUNA
Visa allt om KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 082 1 039 1 030 937
Rörelseresultat (tkr) -417 183 222 180
Årets resultat (tkr) -522 71 103 7
Summa eget kapital (tkr) 2 604 3 126 3 055 2 952
Rörelsemarginal % -38.5 17.6 21.6 19.2
Avk. eget kapital % -18.2 2.3 3.4 0.3
Soliditet % 43.2 46.9 45.9 44.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a 1 039 1 030 937
Resultat/anställd (tkr) n/a 183 222 180
Lön/anställd (tkr) n/a 178 452 213

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 082 1 039 1 030 937
Arbetskraftskostnad -4 -178 -452 -213
Avskrivningar -179 -177 -179 -180
Andra rörelsekostnader 1 0 -1 1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 91 342 177
Övriga rörelsekostnader -1 317 -592 -518 -542
Rörelseresultat -417 183 222 180
Ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader -105 -107 -119 -174
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -105 -107 -119 -172
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -522 76 103 8
Skatt 0 -6 0 0
Årets resultat -522 70 103 8
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -522 70 103 8
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 5 205 5 384 5 409 5 584
Maskiner och inventarier 0 0 0 3
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 205 5 384 5 409 5 587
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 205 5 384 5 409 5 587
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 518 839 802 580
Övriga omsättningstillgångar 248 385 377 405
Summa operativa omsättningstillgångar 766 1 224 1 179 985
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 56 55 75 136
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 56 55 75 136
Summa tillgångar 6 027 6 663 6 663 6 708

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 604 3 126 3 055 2 952
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 604 3 126 3 055 2 952

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 3 125 3 175 3 225 3 271
Externa finansiella skulder, kortfristiga 50 62 50 138
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 175 3 237 3 275 3 409

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 26 34 26 30
Övriga kortfristiga skulder 222 266 307 317
Summa operativa skulder 248 300 333 347

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 027 6 663 6 663 6 708
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -38.5 17.6 21.6 19.2
Avkastning på eget kapital % -18.2 2.3 3.4 0.3
Soliditet % 43.2 46.9 45.9 44.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 121.9 103.6 107.2 115.5
Kassalikviditet % 276.0 353.0 327.0 231.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.05 0.07 0.15
Räntetäckningsgrad % -3.97 1.71 1.87 1.05
Omsättning per anställd (tkr) - 1 039 1 030 937
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a 183 222 180
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 178 452 213

Rankning i länet (Södermanland)

Företagets placering i Södermanland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 535
Värdeförändring (%) -24.0 - 12 535
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 - 12 535
Rörelsemarginal (%) -38.5 - 12 535
Avkastning på eget kapital (%) -18.2 - 12 535
Soliditet (%) 43.2 - 12 535
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 535
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 535
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 535
Nettoomsättning (tkr) 1 082 - 12 535
Rörelseresultat (tkr) -417 - 12 535
Antal anställda 0 - 12 535
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 535 företag i länet.

Rörelsemarginal

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -38.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 535 företag i länet.

Antal anställda

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 535 i länet.

Soliditet

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 43.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 535 i länet.

Värderating

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga fastigheter och driva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet med huvudsakligt syfte att tillhandahålla bra och ändamålsenliga lokaler åt organisationeroch föreningar med anknytning till KFUK-KFUM-rörelsen i Eskilstuna kommun.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se