>

HeidelbergCement Sweden AB

Org.nr:

556000-6057

Adress:

Box 47055

Postnummer:

100 74 Stockholm

Telefon:

08-58796900
Visa allt om HeidelbergCement Sweden AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 95 89 79 64
Nettoomsättning (tkr) 126 483 113 465 112 478 94 483
Rörelseresultat (tkr) -11 204 1 425 999 715 101 -30 304
Årets resultat (tkr) 47 322 1 468 272 758 581 -7 334
Summa eget kapital (tkr) 3 006 103 2 959 131 2 691 190 1 932 880
Rörelsemarginal % -8.9 1 256.8 635.8 -32.1
Avk. eget kapital % 0.2 50.0 30.6 1.1
Soliditet % 82.2 83.8 82.7 72.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 331 1 275 1 424 1 476
Resultat/anställd (tkr) -118 16 022 9 052 -474
Lön/anställd (tkr) 1 163 1 007 1 058 1 112

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 126 483 113 465 112 478 94 483
Arbetskraftskostnad -110 457 -89 638 -83 545 -71 193
Avskrivningar -504 -504 -463 -114
Andra rörelsekostnader -6 912 -7 363 -7 642 -8 452
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 36 000 1 468 316 747 035 -8 412
Övriga rörelseintäkter 20 532 29 0 0
Övriga rörelsekostnader -76 346 -58 306 -52 762 -36 616
Rörelseresultat -11 204 1 425 999 715 101 -30 304
Ränteintäkter 3 087 312 3 114 83 667
Räntekostnader -3 567 -5 344 -5 401 -3 801
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 21 245 -7 751 -924 -1 893
Finansnetto 20 765 -12 783 -3 211 77 973
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 9 561 1 413 216 711 890 47 669
Skatt -3 466 -528 -3 483 -566
Årets resultat 6 095 1 412 688 708 407 47 103
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 095 1 412 688 708 407 47 103
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 349 331 272 1 058
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 99 93 77 299
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 895 1 895 1 895 1 895
Maskiner och inventarier 1 012 1 516 2 021 2 259
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 907 3 411 3 916 4 154
Andelar i koncern- och intresseföretag 2 053 633 2 053 569 1 439 759 1 439 758
Summa operativa anläggningstillgångar 2 056 540 2 056 980 1 443 675 1 443 912
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 78
Övriga omsättningstillgångar 10 656 25 805 37 163 36 816
Summa operativa omsättningstillgångar 10 656 25 805 37 163 36 894
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 586 232 1 436 170 1 758 036 1 153 974
Övriga externa finansiella tillgångar 5 149 5 583 5 227 5 179
Likvida medel 0 6 190 10 902 13 056
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 591 381 1 447 943 1 774 165 1 172 209
Summa tillgångar 3 658 577 3 530 728 3 255 003 2 653 015

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 005 416 2 958 094 2 689 822 1 931 240
EK-andel av obeskattade reserver 687 1 037 1 368 1 640
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 006 103 2 959 131 2 691 190 1 932 880

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 506 906 434 426 424 677 591 846
Summa finansiella skulder 506 906 434 426 424 677 591 846

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 96 105 94 093 95 741 91 321
Leverantörsskulder 11 123 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 38 340 43 078 43 395 36 968
Summa operativa skulder 145 568 137 171 139 136 128 289

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 658 577 3 530 728 3 255 003 2 653 015
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -8.9 1 256.8 635.8 -32.1
Avkastning på eget kapital % 0.2 50.0 30.6 1.1
Soliditet % 82.2 83.8 82.7 72.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 16.9 14.7 15.8 30.6
Kassalikviditet % 2.0 7.0 10.0 8.0
Likviditetsberedskap % 0 0.05 0.1 0.14
Räntetäckningsgrad % 3.68 265.45 132.81 13.54
Omsättning per anställd (tkr) 1 331 1 275 1 424 1 476
Rörelseresultat per anställd (tkr) -118 16 022 9 052 -474
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 163 1 007 1 058 1 112

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) - - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) - - 202 506
Rörelsemarginal (%) - - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) - - 202 506
Soliditet (%) - - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 202 506
Nettoomsättning (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat (tkr) - - 202 506
Antal anställda - - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

HeidelbergCement Sweden AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

HeidelbergCement Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på -8.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

HeidelbergCement Sweden AB har under det senaste året 95 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 41. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

HeidelbergCement Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 82.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

HeidelbergCement Sweden AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Jan Olof Gånge (f. 1960) Ledamot, Vice verkställande direktör, Ordförande
Carl Peter Linderoth (f. 1962) Ledamot
Magnus Leif Oscar Cosmo (f. 1968) Ledamot
Annika Margareta Öberg (f. 1969) Extern firmatecknare
Anders Sture Kriström (f. 1974) Huvudansvarig revisor
Tomas Johan Thuresson (f. 1964) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag bedriva utvinning och tillverkning av samt handel med produkter och utrustning företrädesvis avsedda för byggnads-, installations- och anläggningsverksamhet, bedrivateknisk, ekonomisk, juridisk och administrativ konsultverksamhet samt tillhandahålla tjänster på samma områden, äga och förvalta fastigheter samt aktier och annan lös egendom, bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se