>

D.J. Elgérus Aktiebolag

Org.nr:

556000-5851

Adress:

Ågatan 2

Postnummer:

702 10 Örebro

Telefon:

Visa allt om D.J. Elgérus Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 311 312 273 291
Rörelseresultat (tkr) 123 133 85 117
Årets resultat (tkr) 116 124 73 98
Summa eget kapital (tkr) 219 103 -22 -94
Rörelsemarginal % 39.5 42.6 31.1 40.2
Avk. eget kapital % 72.7 306.2 - -
Soliditet % 26.8 14.1 -3.5 -16.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 311 312 273 291
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -8 -8 -8 -8
Andra rörelsekostnader 0 1 1 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -180 -172 -181 -166
Rörelseresultat 123 133 85 117
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -6 -9 -12 -19
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 -9 -12 -19
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 117 124 73 98
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 117 124 73 98
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 117 124 73 98
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 385 393 401 409
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 385 393 401 409
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 385 393 401 409
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 28 36 34 27
Summa operativa omsättningstillgångar 28 36 34 27
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 403 304 201 131
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 403 304 201 131
Summa tillgångar 816 733 636 567

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 219 103 -22 -94
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 219 103 -22 -94

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 468 498 542 600
Externa finansiella skulder, kortfristiga 39 39 34 13
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 507 537 576 613

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 90 93 81 48
Summa operativa skulder 90 93 81 48

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 816 733 635 567
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 39.5 42.6 31.1 40.2
Avkastning på eget kapital % 72.7 306.2 - -
Soliditet % 26.8 14.1 -3.5 -16.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 231.5 521.4 -2 618.2 -652.1
Kassalikviditet % 334.0 258.0 204.0 259.0
Likviditetsberedskap % 1.3 0.97 0.74 0.45
Räntetäckningsgrad % 20.5 14.78 7.08 6.16
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 661
Värdeförändring (%) 64.0 - 12 661
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 12 661
Rörelsemarginal (%) 39.5 - 12 661
Avkastning på eget kapital (%) 72.7 - 12 661
Soliditet (%) 26.8 - 12 661
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 661
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 661
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 661
Nettoomsättning (tkr) 311 - 12 661
Rörelseresultat (tkr) 123 - 12 661
Antal anställda 0 - 12 661
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

D.J. Elgérus Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 661 företag i länet.

Rörelsemarginal

D.J. Elgérus Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 39.5%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 661 företag i länet.

Antal anställda

D.J. Elgérus Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 661 i länet.

Soliditet

D.J. Elgérus Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 26.8%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 661 i länet.

Värderating

D.J. Elgérus Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se