>

PerkinElmer Sverige Aktiebolag

Org.nr:

556000-5828

Adress:

Box 9006

Postnummer:

126 09 Hägersten

Telefon:

08-59079700

Moderbolag:

WALLAC OY
Visa allt om PerkinElmer Sverige Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 10 17 22 23
Nettoomsättning (tkr) 21 255 25 197 28 458 31 122
Rörelseresultat (tkr) 262 3 575 2 318 2 560
Årets resultat (tkr) 658 3 014 1 895 1 829
Summa eget kapital (tkr) 14 381 14 074 11 138 9 356
Rörelsemarginal % 1.2 14.2 8.1 8.2
Avk. eget kapital % 2.2 23.3 17.7 16.7
Soliditet % 64.2 61.0 56.4 53.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 126 1 482 1 294 1 353
Resultat/anställd (tkr) 26 210 105 111
Lön/anställd (tkr) 1 254 863 796 775

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 21 255 25 197 28 458 31 122
Arbetskraftskostnad -12 544 -14 666 -17 516 -17 826
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 -126 -119
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -8 449 -6 956 -8 498 -10 617
Rörelseresultat 262 3 575 2 318 2 560
Ränteintäkter 6 0 12 61
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 6 0 12 61
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 268 3 575 2 330 2 621
Skatt 39 -638 -512 -637
Årets resultat 307 2 937 1 818 1 984
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 307 2 937 1 818 1 984
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 351 78 78 -156
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 99 22 22 -44
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 1 824 1 051 3 915 3 582
Summa operativa omsättningstillgångar 1 824 1 051 3 915 3 582
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 773 5 596
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 20 589 22 034 15 053 8 241
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 20 589 22 034 15 826 13 837
Summa tillgångar 22 413 23 085 19 741 17 419

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 11 889 11 231 8 217 6 357
EK-andel av obeskattade reserver 2 492 2 843 2 921 2 999
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 14 381 14 074 11 138 9 356

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 615 2 627 0 0
Summa finansiella skulder 1 615 2 627 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 703 802 824 846
Leverantörsskulder 1 367 777 791 590
Övriga kortfristiga skulder 4 347 4 805 6 988 6 627
Summa operativa skulder 6 417 6 384 8 603 8 063

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 22 413 23 085 19 741 17 419
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 1.2 14.2 8.1 8.2
Avkastning på eget kapital % 2.2 23.3 17.7 16.7
Soliditet % 64.2 61.0 56.4 53.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 11.2 18.7 0.0 0.0
Kassalikviditet % 306.0 281.0 244.0 164.0
Likviditetsberedskap % 0.97 0.87 0.53 0.26
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 2 126 1 482 1 294 1 353
Rörelseresultat per anställd (tkr) 26 210 105 111
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 254 863 796 775

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) - - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) - - 202 506
Rörelsemarginal (%) - - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) - - 202 506
Soliditet (%) - - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 202 506
Nettoomsättning (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat (tkr) - - 202 506
Antal anställda - - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

PerkinElmer Sverige Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

PerkinElmer Sverige Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

PerkinElmer Sverige Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

PerkinElmer Sverige Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 64.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

PerkinElmer Sverige Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Bo Arne Holmström (f. 1966) Huvudansvarig revisor
Lars Olof Henrik Andersson (f. 1962) Särskild delgivningsmottagare

Företagets verksamhetSkriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se