>

Volvo Financial Services Aktiebolag

Org.nr:

556000-5406

Adress:

Postnummer:

405 08 Göteborg

Telefon:

031-666255
Visa allt om Volvo Financial Services Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 35 35 31 34
Nettoomsättning (tkr) 337 053 294 114 259 168 207 246
Rörelseresultat (tkr) 30 760 185 442 189 383 327 110
Årets resultat (tkr) 27 736 182 039 185 289 324 467
Summa eget kapital (tkr) 195 523 1 567 771 1 385 172 1 765 440
Rörelsemarginal % 9.1 63.1 73.1 157.8
Avk. eget kapital % 3.1 12.5 12.0 18.0
Soliditet % 13.0 93.7 93.4 93.9
Omsättning/anställd (tkr) 9 630 8 403 8 360 6 095
Resultat/anställd (tkr) 879 5 298 6 109 9 621
Lön/anställd (tkr) 1 930 1 704 1 699 2 176

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 337 053 294 114 259 168 207 246
Arbetskraftskostnad -67 540 -59 623 -52 661 -73 982
Avskrivningar 0 -2 -10 -20
Andra rörelsekostnader -267 717 -231 459 -203 041 -128 358
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 588 183 173 186 257 325 866
Övriga rörelsekostnader -624 -761 -330 -3 642
Rörelseresultat 30 760 185 442 189 383 327 110
Ränteintäkter 1 6 165 2 310
Räntekostnader -2 885 -40 -329 -164
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 25 -137 785 -457
Finansnetto -2 859 -171 621 1 689
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 27 901 185 271 190 004 328 799
Skatt -165 -552 -285 168
Årets resultat 27 736 184 719 189 719 328 967
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 27 736 184 719 189 719 328 967
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 8 17
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 8 17
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 341 939 1 341 913 1 341 913 1 460 615
Summa operativa anläggningstillgångar 1 341 939 1 341 913 1 341 921 1 460 632
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 117 397 175
Övriga omsättningstillgångar 1 584 908 991 4 031
Summa operativa omsättningstillgångar 1 584 1 025 1 388 4 206
Fordringar på koncern- och intresseföretag 160 938 328 060 136 756 412 949
Övriga externa finansiella tillgångar 2 880 2 694 2 915 2 978
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 163 818 330 754 139 671 415 927
Summa tillgångar 1 507 341 1 673 692 1 482 980 1 880 765

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 195 523 1 567 771 1 385 172 1 765 440
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 195 523 1 567 771 1 385 172 1 765 440

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 1 211 870 511 1 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 274 154 69 926 66 455 61 868
Summa finansiella skulder 1 275 365 70 796 66 966 63 618

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 777 669 2 306 4 477
Leverantörsskulder 6 268 4 805 4 918 8 877
Övriga kortfristiga skulder 29 408 29 651 23 618 38 353
Summa operativa skulder 36 453 35 125 30 842 51 707

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 507 341 1 673 692 1 482 980 1 880 765
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.1 63.1 73.1 157.8
Avkastning på eget kapital % 3.1 12.5 12.0 18.0
Soliditet % 13.0 93.7 93.4 93.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 652.3 4.5 4.8 3.6
Kassalikviditet % 0.0 1.0 1.0 4.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 10.67 4 632.78 578.52 2 005.87
Omsättning per anställd (tkr) 9 630 8 403 8 360 6 095
Rörelseresultat per anställd (tkr) 879 5 298 6 109 9 621
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 930 1 704 1 699 2 176

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 116
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 116 95 004
Värdeförändring (%) -38.0 11 815 95 004
Tillväxt i omsättning (%) 15.0 3 512 95 004
Rörelsemarginal (%) 9.1 4 330 95 004
Avkastning på eget kapital (%) 3.1 10 434 95 004
Soliditet (%) 13.0 11 916 95 004
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 630 443 95 004
Rörelseresultat per anställd (tkr) 879 551 95 004
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 930 33 95 004
Nettoomsättning (tkr) 337 053 475 95 004
Rörelseresultat (tkr) 30 760 335 95 004
Antal anställda 35 1 524 95 004
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Volvo Financial Services Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 475 största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 004 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Financial Services Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 4 330 högsta nivån på rörelsemarginal av 95 004 företag i länet.

Antal anställda

Volvo Financial Services Aktiebolag har under det senaste året 35 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21. Företaget är under jämförelseåret den 1 524 största arbetsgivaren av 95 004 i länet.

Soliditet

Volvo Financial Services Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 13.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 11 916 mest solventa företaget av 95 004 i länet.

Värderating

Volvo Financial Services Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Nils Christian Jaeger (f. 1969) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Gustav Gurander (f. 1961) Ledamot, Ordförande
Andrew Patrick Hehir (f. 1977) Ledamot
Tord Magnus Heidenvall (f. 1973) Extern firmatecknare
Håkan Mikael Gisslén (f. 1956) Extern firmatecknare
Fredrik Pierre Roger Jonsson (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditmarknadsbolag - bedriva finansieringsverksamhet och fastighetsrörelse samt äga ochförvalta aktier.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se