>

Göteborgs is Aktiebolag

Org.nr:

556000-5323

Adress:

Fiskhamsgatan 4

Postnummer:

414 58 Göteborg

Telefon:

031-144657
Visa allt om Göteborgs is Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 160
Rörelseresultat (tkr) -13 -14 -15 38
Årets resultat (tkr) -15 -15 -16 36
Summa eget kapital (tkr) 112 126 142 158
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -11.8 -11.2 -10.7 26.5
Soliditet % 67.5 89.4 91.0 62.2
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a 160
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a 38
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a 271

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 160
Arbetskraftskostnad 0 0 -191 -271
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 191 161
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -13 -14 -15 -12
Rörelseresultat -13 -14 -15 38
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -1 -1 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -1 -1 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -14 -15 -16 37
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -14 -15 -16 37
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -14 -15 -16 37
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 48 48 16 24
Summa operativa omsättningstillgångar 48 48 16 24
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 118 93 140 230
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 118 93 140 230
Summa tillgångar 166 141 156 254

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 112 126 142 158
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 112 126 142 158

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 54 14 14 96
Summa operativa skulder 54 14 14 96

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 166 140 156 254
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -11.8 -11.2 -10.7 26.5
Soliditet % 67.5 89.4 91.0 62.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 307.0 1 007.0 1 114.0 265.0
Likviditetsberedskap % - - - 1.44
Räntetäckningsgrad % -13 -14 -15 38
Omsättning per anställd (tkr) - - - 160
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a 38
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - 271

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 95 004
Värdeförändring (%) -17.0 - 95 004
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 95 004
Rörelsemarginal (%) - - 95 004
Avkastning på eget kapital (%) -11.8 - 95 004
Soliditet (%) 67.5 - 95 004
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 95 004
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 95 004
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 95 004
Nettoomsättning (tkr) 0 - 95 004
Rörelseresultat (tkr) -13 - 95 004
Antal anställda 0 - 95 004
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Göteborgs is Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 004 företag i länet.

Rörelsemarginal

Göteborgs is Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 95 004 företag i länet.

Antal anställda

Göteborgs is Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 95 004 i länet.

Soliditet

Göteborgs is Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.5%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 95 004 i länet.

Värderating

Göteborgs is Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med is förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se