>

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag

Org.nr:

556000-5273

Adress:

Postnummer:

455 81 Munkedal

Telefon:

0770-110120

Moderbolag:

ARCTIC PAPER SA
Visa allt om Arctic Paper Munkedals Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 335 340 338 324
Nettoomsättning (tkr) 1 379 136 1 289 326 1 239 588 1 211 555
Rörelseresultat (tkr) 52 857 31 681 -14 243 38 125
Årets resultat (tkr) 19 038 17 287 -18 758 24 576
Summa eget kapital (tkr) 210 646 190 480 151 430 174 787
Rörelsemarginal % 3.8 2.5 -1.1 3.1
Avk. eget kapital % 24.0 11.4 -10.9 17.7
Soliditet % 36.0 34.6 26.8 29.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 117 3 792 3 667 3 739
Resultat/anställd (tkr) 158 93 -42 118
Lön/anställd (tkr) 638 604 600 588

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 379 136 1 289 326 1 239 588 1 211 555
Arbetskraftskostnad -213 665 -205 401 -202 777 -190 366
Avskrivningar -26 042 -25 138 -22 488 -27 737
Andra rörelsekostnader -849 588 -807 016 -831 061 -755 394
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 329 -9 125 10 265
Övriga rörelseintäkter 36 857 48 972 47 774 24 264
Övriga rörelsekostnader -274 170 -259 937 -245 289 -224 462
Rörelseresultat 52 857 31 681 -14 243 38 125
Ränteintäkter 135 89 69 128
Räntekostnader -4 075 -5 461 -4 261 -5 073
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -887 -6 400 553 -2 771
Finansnetto -4 827 -11 772 -3 639 -7 716
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 48 030 19 909 -17 882 30 409
Skatt 37 -338 51 -1 104
Årets resultat 48 067 19 571 -17 831 29 305
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 48 067 19 571 -17 831 29 305
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -979 -2 285 -927 -4 729
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -276 -645 -262 -1 334
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 012 2 078 2 892 6 080
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 012 2 078 2 892 6 080
Byggnader och mark 31 984 35 009 38 939 41 958
Maskiner och inventarier 101 997 106 945 97 571 100 070
Övriga materiella anläggningstillgångar 41 327 28 792 28 053 27 944
Summa materiella anläggningstillgångar 175 308 170 746 164 563 169 972
Andelar i koncern- och intresseföretag 4 379 2 050 13 175 11 165
Summa operativa anläggningstillgångar 180 699 174 874 180 630 187 217
Varulager 157 999 147 439 154 823 128 887
Kundfordringar 98 540 153 325 123 550 118 770
Övriga omsättningstillgångar 21 570 18 240 13 256 29 094
Summa operativa omsättningstillgångar 278 109 319 004 291 629 276 751
Fordringar på koncern- och intresseföretag 83 501 36 192 76 351 77 551
Övriga externa finansiella tillgångar 5 498 6 463 3 613 0
Likvida medel 36 519 13 789 12 631 43 036
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 125 518 56 444 92 595 120 587
Summa tillgångar 584 326 550 322 564 854 584 555

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 163 068 143 880 107 115 131 399
EK-andel av obeskattade reserver 47 578 46 600 44 315 43 388
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 210 646 190 480 151 430 174 787

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 37 859 68 345 55 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 11 262 13 224 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 54 559 46 527 64 596 73 945
Summa finansiella skulder 65 821 97 610 132 941 128 945

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 54 475 54 386 57 299 55 019
Leverantörsskulder 151 193 118 096 126 080 142 760
Övriga kortfristiga skulder 102 192 89 750 97 104 83 045
Summa operativa skulder 307 860 262 232 280 483 280 824

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 584 327 550 322 564 854 584 555
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.8 2.5 -1.1 3.1
Avkastning på eget kapital % 24.0 11.4 -10.9 17.7
Soliditet % 36.0 34.6 26.8 29.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 31.2 51.2 87.8 73.8
Kassalikviditet % 51.0 63.0 42.0 54.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.01 0.01 0.04
Räntetäckningsgrad % 12.79 4.65 -3.2 6.99
Omsättning per anställd (tkr) 4 117 3 792 3 667 3 739
Rörelseresultat per anställd (tkr) 158 93 -42 118
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 638 604 600 588

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 310
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 310 95 004
Värdeförändring (%) 20.0 4 393 95 004
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 5 635 95 004
Rörelsemarginal (%) 3.8 7 874 95 004
Avkastning på eget kapital (%) 24.0 6 495 95 004
Soliditet (%) 36.0 7 286 95 004
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 117 1 804 95 004
Rörelseresultat per anställd (tkr) 158 4 684 95 004
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 638 3 142 95 004
Nettoomsättning (tkr) 1 379 136 106 95 004
Rörelseresultat (tkr) 52 857 194 95 004
Antal anställda 335 116 95 004
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 106 största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 004 företag i länet.

Rörelsemarginal

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 3.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 7 874 högsta nivån på rörelsemarginal av 95 004 företag i länet.

Antal anställda

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har under det senaste året 335 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 244.5. Företaget är under jämförelseåret den 116 största arbetsgivaren av 95 004 i länet.

Soliditet

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 36.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 7 286 mest solventa företaget av 95 004 i länet.

Värderating

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Göran Lindkvist (f. 1958) Ledamot, Verkställande direktör
Per Bengt Olof Skoglund (f. 1960) Ledamot, Ordförande
Per Arne Lundeen (f. 1955) Ledamot
Toni Lazarevski (f. 1967) Ledamot
Gullan Anngret Maria Andreasson (f. 1966) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Björn Ove Valentin Forssell (f. 1964) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Jan Gunnar Lundberg (f. 1956) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Björn Johan Conny Karlsson (f. 1983) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Sven Tiberiu Cristea (f. 1986) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall inköpa och förvalta fast och lös egendom, bedriva rederirörelse och fabriks- och handelsrörelse inom området papper och pappersmassa, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - -
Avk. eget kapital (%) - - -
Soliditet (%) - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - -
Resultat/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se