>

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

Org.nr:

556000-5190

Adress:

Dotorpsgatan 53

Postnummer:

521 44 Falköping

Telefon:

0515-723550
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 8 554 8 546 8 453 8 367
Rörelseresultat (tkr) 3 670 8 450 3 948 4 166
Årets resultat (tkr) 2 020 5 538 1 751 1 839
Summa eget kapital (tkr) 22 578 20 291 14 559 12 496
Rörelsemarginal % 42.9 98.9 46.7 49.8
Avk. eget kapital % 10.7 32.9 15.2 16.6
Soliditet % 16.3 43.5 30.3 25.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 8 554 8 546 8 453 8 367
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -2 316 0 -2 211 -2 249
Andra rörelsekostnader 0 1 0 1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 2 230 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 568 -2 327 -2 294 -1 953
Rörelseresultat 3 670 8 450 3 948 4 166
Ränteintäkter 3 1 20 76
Räntekostnader -716 -1 096 -1 328 -1 427
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -713 -1 095 -1 308 -1 351
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 957 7 355 2 640 2 815
Skatt -672 -1 621 -577 -625
Årets resultat 2 285 5 734 2 063 2 190
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 285 5 734 2 063 2 190
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -265 -195 -312 -351
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -75 -55 -88 -99
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 41 645 41 519 38 327 40 470
Maskiner och inventarier 254 28 36 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 71 986 640 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 113 885 42 187 38 363 40 470
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 113 885 42 187 38 363 40 470
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 208 0 8 1 742
Övriga omsättningstillgångar 10 208 836 303 239
Summa operativa omsättningstillgångar 11 416 836 311 1 981
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 1 021 1 136
Likvida medel 13 088 3 573 8 349 5 318
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 088 3 573 9 370 6 454
Summa tillgångar 138 389 46 596 48 044 48 905

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 19 637 17 616 12 079 10 328
EK-andel av obeskattade reserver 2 941 2 675 2 480 2 168
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 578 20 291 14 559 12 496

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 94 350 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 4 000 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 30 400 32 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 22 228 1 600 1 600
Summa finansiella skulder 98 350 22 228 32 000 33 600

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 957 908 700 612
Leverantörsskulder 16 115 1 152 340 204
Övriga kortfristiga skulder 389 2 016 445 1 993
Summa operativa skulder 17 461 4 076 1 485 2 809

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 138 389 46 595 48 044 48 905
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 42.9 98.9 46.7 49.8
Avkastning på eget kapital % 10.7 32.9 15.2 16.6
Soliditet % 16.3 43.5 30.3 25.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 435.6 109.5 219.8 268.9
Kassalikviditet % 120.0 17.0 363.0 192.0
Likviditetsberedskap % 1.53 0.42 0.99 0.64
Räntetäckningsgrad % 5.13 7.71 2.99 2.97
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 95 004
Värdeförändring (%) 3.0 - 95 004
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 95 004
Rörelsemarginal (%) 42.9 - 95 004
Avkastning på eget kapital (%) 10.7 - 95 004
Soliditet (%) 16.3 - 95 004
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 95 004
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 95 004
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 95 004
Nettoomsättning (tkr) 8 554 - 95 004
Rörelseresultat (tkr) 3 670 - 95 004
Antal anställda 0 - 95 004
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 004 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har det senaste året en rörelsemarginal på 42.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 42%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 95 004 företag i länet.

Antal anställda

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 95 004 i länet.

Soliditet

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året en soliditet på 16.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 95 004 i länet.

Värderating

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun förvärva eller uppföra samt förvalta industri-, hant- verks-, lager-, kontors- och affärslokaler.Bolagets syfte är att med iakttagande av den kommunala lokalise- ringsprincipen, främja näringslivets och kommunens behov av lokaler.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se