>

Stensjön Kraft AB

Org.nr:

556000-5158

Adress:

Postnummer:

115 77 Stockholm

Telefon:

0645-33050
Visa allt om Stensjön Kraft AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 20 915 31 635 31 139 38 698
Rörelseresultat (tkr) -210 -186 -469 1 874
Årets resultat (tkr) -447 -492 -640 -4
Summa eget kapital (tkr) 30 084 30 531 31 024 31 662
Rörelsemarginal % -1.0 -0.6 -1.5 4.8
Avk. eget kapital % -1.5 -1.6 -2.0 0.0
Soliditet % 13.2 21.3 23.2 24.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 915 31 635 31 139 38 698
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -5 174 -4 934 -5 147 -5 295
Andra rörelsekostnader 0 0 0 -7 652
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 160 7 808 10 295 3 000
Övriga rörelsekostnader -24 111 -34 695 -36 756 -26 877
Rörelseresultat -210 -186 -469 1 874
Ränteintäkter 51 1 2 2
Räntekostnader -428 -446 -351 -1 876
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -377 -445 -349 -1 874
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -587 -631 -818 0
Skatt 140 139 178 -4
Årets resultat -447 -492 -640 -4
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -447 -492 -640 -4
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 56 617 58 649 57 568 59 635
Maskiner och inventarier 58 436 56 430 59 120 62 200
Övriga materiella anläggningstillgångar 86 285 23 469 8 006 397
Summa materiella anläggningstillgångar 201 338 138 548 124 694 122 232
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 201 338 138 548 124 694 122 232
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 5 848 1 436 1 611 4 951
Summa operativa omsättningstillgångar 5 848 1 436 1 611 4 951
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 21 467 3 662 7 646 1 588
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 21 467 3 662 7 646 1 588
Summa tillgångar 228 653 143 646 133 951 128 771

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 26 373 26 820 27 313 27 951
EK-andel av obeskattade reserver 3 711 3 711 3 711 3 711
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 30 084 30 531 31 024 31 662

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 8 027 254
Summa finansiella skulder 0 0 8 027 254

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 182 575 92 360 92 499 92 677
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 993 20 754 2 401 4 178
Summa operativa skulder 198 568 113 114 94 900 96 855

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 228 652 143 645 133 951 128 771
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -1.0 -0.6 -1.5 4.8
Avkastning på eget kapital % -1.5 -1.6 -2.0 0.0
Soliditet % 13.2 21.3 23.2 24.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 25.9 0.8
Kassalikviditet % 171.0 25.0 89.0 148.0
Likviditetsberedskap % 1.03 0.12 0.25 0.04
Räntetäckningsgrad % -0.37 -0.41 -1.33 1
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) -5.0 - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) -34.0 - 202 506
Rörelsemarginal (%) -1.0 - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) -1.5 - 202 506
Soliditet (%) 13.2 - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 202 506
Nettoomsättning (tkr) 20 915 - 202 506
Rörelseresultat (tkr) -210 - 202 506
Antal anställda 0 - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stensjön Kraft AB har minskat omsättningen senaste året med -34.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stensjön Kraft AB har det senaste året en rörelsemarginal på -1.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Stensjön Kraft AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Stensjön Kraft AB har under det senaste året en soliditet på 13.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 21%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Stensjön Kraft AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall producera och försälja elektrisk kraft ävensom driva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se