>

Skanska AB

Org.nr:

556000-4615

Adress:

Warfvinges väg 25

Postnummer:

112 74 Stockholm

Telefon:

010-4480000
Visa allt om Skanska AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 124 111 108 110
Nettoomsättning (tkr) 698 000 674 000 679 000 620 000
Rörelseresultat (tkr) 4 373 000 3 519 000 2 444 000 2 554 000
Årets resultat (tkr) 4 321 000 3 429 000 2 390 000 2 469 000
Summa eget kapital (tkr) 7 213 000 6 360 000 6 474 000 6 938 000
Rörelsemarginal % 626.5 522.1 359.9 411.9
Avk. eget kapital % 63.7 53.4 35.6 35.1
Soliditet % 61.0 54.4 55.5 59.7
Omsättning/anställd (tkr) 5 629 6 072 6 287 5 636
Resultat/anställd (tkr) 35 266 31 703 22 630 23 218
Lön/anställd (tkr) 2 785 2 760 2 553 2 541

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 698 000 674 000 679 000 620 000
Arbetskraftskostnad -345 400 -306 400 -275 700 -279 500
Avskrivningar -3 000 -2 000 -1 000 -3 000
Andra rörelsekostnader -442 600 -443 600 -496 300 -355 500
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 4 466 000 3 597 000 2 538 000 2 572 000
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 4 373 000 3 519 000 2 444 000 2 554 000
Ränteintäkter 0 0 1 000 0
Räntekostnader -63 000 -75 000 -64 000 -92 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 2 000
Finansnetto -63 000 -75 000 -63 000 -90 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 310 000 3 444 000 2 381 000 2 464 000
Skatt 11 000 -15 000 9 000 5 000
Årets resultat 4 321 000 3 429 000 2 390 000 2 469 000
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 321 000 3 429 000 2 390 000 2 469 000
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 16 000 19 000 1 000 2 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 000 19 000 1 000 2 000
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 000 2 000 3 000 3 000
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 000 2 000 3 000 3 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 11 208 000 11 094 000 11 049 000 10 992 000
Summa operativa anläggningstillgångar 11 226 000 11 115 000 11 053 000 10 997 000
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 145 000 152 000 156 000 176 000
Summa operativa omsättningstillgångar 145 000 152 000 156 000 176 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 265 000 268 000 236 000 257 000
Övriga externa finansiella tillgångar 184 000 157 000 230 000 198 000
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 449 000 425 000 466 000 455 000
Summa tillgångar 11 820 000 11 692 000 11 675 000 11 628 000

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 7 213 000 6 360 000 6 474 000 6 938 000
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 213 000 6 360 000 6 474 000 6 938 000

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 4 177 000 4 918 000 4 769 000 4 282 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 26 000 26 000 9 000 17 000
Summa finansiella skulder 4 203 000 4 944 000 4 778 000 4 299 000

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 307 000 283 000 310 000 304 000
Leverantörsskulder 20 000 28 000 33 000 15 000
Övriga kortfristiga skulder 77 000 77 000 80 000 72 000
Summa operativa skulder 404 000 388 000 423 000 391 000

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 11 820 000 11 692 000 11 675 000 11 628 000
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 626.5 522.1 359.9 411.9
Avkastning på eget kapital % 63.7 53.4 35.6 35.1
Soliditet % 61.0 54.4 55.5 59.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 58.3 77.7 73.8 62.0
Kassalikviditet % 118.0 116.0 128.0 169.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 69.41 46.92 38.2 27.78
Omsättning per anställd (tkr) 5 629 6 072 6 287 5 636
Rörelseresultat per anställd (tkr) 35 266 31 703 22 630 23 218
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 785 2 760 2 553 2 541

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 22
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 22 202 506
Värdeförändring (%) 15.0 8 449 202 506
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 10 852 202 506
Rörelsemarginal (%) 626.5 54 202 506
Avkastning på eget kapital (%) 63.7 4 621 202 506
Soliditet (%) 61.0 4 294 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 629 1 934 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) 35 266 40 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 785 112 202 506
Nettoomsättning (tkr) 698 000 555 202 506
Rörelseresultat (tkr) 4 373 000 16 202 506
Antal anställda 124 881 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Skanska AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 555 största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skanska AB har det senaste året en rörelsemarginal på 626.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 54 högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Skanska AB har under det senaste året 124 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 316.5. Företaget är under jämförelseåret den 881 största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Skanska AB har under det senaste året en soliditet på 61.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 52%. Företaget är under jämförelseåret det 4 294 mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Skanska AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Anders Malte Danielsson (f. 1966) Extern verkställande direktör
Caroline Anna C Fellenius Omnell (f. 1968) Extern vice verkställande direktör
Lars Magnus Persson (f. 1976) Extern vice verkställande direktör
Claes Erik Larsson (f. 1965) Extern vice verkställande direktör
Hans Torsten Gunnar Biörck (f. 1951) Ledamot, Ordförande
Pär Göran Mikael Boman (f. 1961) Ledamot
Lena Charlotte Strömberg (f. 1959) Ledamot
Nina Linander (f. 1959) Ledamot
Lars Fredrik Elis Lundberg (f. 1951) Ledamot
Karl Ola Fält (f. 1966) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Ulf Richard Hörstedt (f. 1963) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Yvonne Elisabeth Stenman (f. 1959) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Per Anders Rättgård (f. 1961) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Pär-Olov Johansson (f. 1954) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Ingrid Katarina Bylund (f. 1967) Extern firmatecknare
Hamish Stuart Mabon (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksam- het företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning - dock ej verksamhet som stadgas i lagen(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 40 759 42 903 48 470 57 866
Nettoomsättning (tkr) 157 876 992 145 364 992 153 048 992 143 324 992
Rörelseresultat (tkr) 4 578 000 7 220 000 6 290 000 5 409 000
Årets resultat (tkr) 4 111 000 5 735 000 4 791 000 3 850 000
Summa eget kapital (tkr) 27 185 000 27 506 000 24 206 000 21 405 000
Rörelsemarginal (%) 2.9 5.0 4.1 3.8
Avk. eget kapital (%) 15.0 22.2 21.0 18.0
Soliditet (%) 24.8 25.8 24.8 23.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 873 3 388 3 158 2 477
Resultat/anställd (tkr) 112 168 130 93
Lön/anställd (tkr) 673 637 608 482


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se