>

Dalslands Kanal Aktiebolag

Org.nr:

556000-4573

Adress:

Nils Ericsons väg 1

Postnummer:

464 72 Håverud

Telefon:

0530-44750

Moderbolag:

STIFTELSEN FÖR DALSLANDS KANALS FRAMTIDA BESTÅND
Visa allt om Dalslands Kanal Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 14 13 14 14
Nettoomsättning (tkr) 2 552 2 550 2 434 2 773
Rörelseresultat (tkr) -11 469 -7 622 -7 575 -7 580
Årets resultat (tkr) -11 443 -7 601 -6 083 -7 337
Summa eget kapital (tkr) 10 320 11 511 10 891 8 780
Rörelsemarginal % -449.4 -298.9 -311.2 -273.4
Avk. eget kapital % -104.8 -67.9 -61.8 -85.8
Soliditet % 66.7 71.5 70.9 64.2
Omsättning/anställd (tkr) 182 196 174 198
Resultat/anställd (tkr) -819 -586 -541 -541
Lön/anställd (tkr) 487 499 449 468

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 552 2 550 2 434 2 773
Arbetskraftskostnad -6 814 -6 486 -6 289 -6 552
Avskrivningar -174 -139 -106 -111
Andra rörelsekostnader -323 -328 -509 -336
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 469 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -9 179 -3 219 -3 105 -3 354
Rörelseresultat -11 469 -7 622 -7 575 -7 580
Ränteintäkter 0 0 17 104
Räntekostnader -2 -1 -2 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 28 21 1 477 142
Finansnetto 26 20 1 492 243
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -11 443 -7 602 -6 083 -7 337
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -11 443 -7 602 -6 083 -7 337
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -11 443 -7 602 -6 083 -7 337
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 705 623 637 652
Maskiner och inventarier 473 629 351 338
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 178 1 252 988 990
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 178 1 252 988 990
Varulager 80 106 111 138
Kundfordringar 20 71 56 38
Övriga omsättningstillgångar 1 356 338 371 284
Summa operativa omsättningstillgångar 1 456 515 538 460
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 7 689 7 719 7 681 5 976
Likvida medel 5 145 6 611 6 158 6 252
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 12 834 14 330 13 839 12 228
Summa tillgångar 15 468 16 097 15 365 13 678

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 320 11 511 10 891 8 780
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 320 11 511 10 891 8 780

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 649 149 149 149
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 649 149 149 149

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 983 999 1 019 1 038
Leverantörsskulder 1 192 273 159 87
Övriga kortfristiga skulder 1 325 3 166 3 148 3 624
Summa operativa skulder 3 500 4 438 4 326 4 749

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 15 469 16 098 15 366 13 678
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -449.4 -298.9 -311.2 -273.4
Avkastning på eget kapital % -104.8 -67.9 -61.8 -85.8
Soliditet % 66.7 71.5 70.9 64.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 16.0 1.3 1.4 1.7
Kassalikviditet % 259.0 204.0 199.0 177.0
Likviditetsberedskap % 2.02 2.59 2.53 2.25
Räntetäckningsgrad % -5 720.5 -7 601 -3 040.5 -2 444.67
Omsättning per anställd (tkr) 182 196 174 198
Rörelseresultat per anställd (tkr) -819 -586 -541 -541
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 487 499 449 468

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 95 004
Värdeförändring (%) -10.0 - 95 004
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 95 004
Rörelsemarginal (%) -449.4 - 95 004
Avkastning på eget kapital (%) -104.8 - 95 004
Soliditet (%) 66.7 - 95 004
Nettoomsättning per anställd (tkr) 182 - 95 004
Rörelseresultat per anställd (tkr) -819 - 95 004
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 487 - 95 004
Nettoomsättning (tkr) 2 552 - 95 004
Rörelseresultat (tkr) -11 469 - 95 004
Antal anställda 14 - 95 004
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Dalslands Kanal Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 004 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dalslands Kanal Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -449.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 95 004 företag i länet.

Antal anställda

Dalslands Kanal Aktiebolag har under det senaste året 14 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 95 004 i länet.

Soliditet

Dalslands Kanal Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 66.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 95 004 i länet.

Värderating

Dalslands Kanal Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall anlägga och underhålla en kanalled för begagnande såsom allmän farled mot avgifter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se