>

Bostadsaktiebolaget Enighet

Org.nr:

556000-4433

Adress:

Västmannagatan 37A

Postnummer:

113 25 Stockholm

Telefon:

0733-644144
Visa allt om Bostadsaktiebolaget Enighet

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 414 1 373 1 372 1 440
Rörelseresultat (tkr) 261 285 460 226
Årets resultat (tkr) 186 209 383 102
Summa eget kapital (tkr) 3 817 3 631 3 422 3 039
Rörelsemarginal % 18.5 20.8 33.5 15.7
Avk. eget kapital % 5.0 5.9 11.9 3.4
Soliditet % 39.7 36.6 33.5 30.8
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 414 1 373 1 372 1 440
Arbetskraftskostnad -30 -30 -30 -35
Avskrivningar -152 -139 -139 -139
Andra rörelsekostnader 1 0 1 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 1 0 0
Övriga rörelsekostnader -974 -920 -744 -1 040
Rörelseresultat 261 285 460 226
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -75 -76 -77 -125
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -75 -76 -77 -124
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 186 209 383 102
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 186 209 383 102
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 186 209 383 102
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 8 745 8 852 8 960 9 068
Maskiner och inventarier 405 283 314 345
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 150 9 135 9 274 9 413
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 150 9 135 9 274 9 413
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 6 0 0 9
Summa operativa omsättningstillgångar 6 0 0 9
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 453 790 943 455
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 453 790 943 455
Summa tillgångar 9 609 9 925 10 217 9 877

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 817 3 631 3 422 3 039
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 817 3 631 3 422 3 039

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 500 6 000 6 533 6 533
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 292 294 261 304
Summa operativa skulder 5 792 6 294 6 794 6 837

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 609 9 925 10 216 9 876
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 18.5 20.8 33.5 15.7
Avkastning på eget kapital % 5.0 5.9 11.9 3.4
Soliditet % 39.7 36.6 33.5 30.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 157.0 269.0 361.0 153.0
Likviditetsberedskap % 0.32 0.58 0.69 0.32
Räntetäckningsgrad % 3.48 3.75 5.97 1.82
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) 5.0 - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 - 202 506
Rörelsemarginal (%) 18.5 - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) 5.0 - 202 506
Soliditet (%) 39.7 - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 202 506
Nettoomsättning (tkr) 1 414 - 202 506
Rörelseresultat (tkr) 261 - 202 506
Antal anställda 0 - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bostadsaktiebolaget Enighet har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bostadsaktiebolaget Enighet har det senaste året en rörelsemarginal på 18.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Bostadsaktiebolaget Enighet har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Bostadsaktiebolaget Enighet har under det senaste året en soliditet på 39.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Bostadsaktiebolaget Enighet har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för all framtid äga och förvalta fastigheten Nr 1 i kvarteret Planeten inom Gustav Vasa Församling i Stockholm.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se