>

Långshytte Handels Aktiebolag

Org.nr:

556000-4409

Adress:

Fack 13

Postnummer:

770 70 Långshyttan

Telefon:

0225-61080
Visa allt om Långshytte Handels Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 923 923 923 923
Rörelseresultat (tkr) 318 301 350 353
Årets resultat (tkr) 185 213 202 204
Summa eget kapital (tkr) 3 873 3 266 3 183 3 062
Rörelsemarginal % 34.5 32.6 37.9 38.2
Avk. eget kapital % 6.9 7.2 8.7 9.1
Soliditet % 87.0 77.3 76.4 76.0
Omsättning/anställd (tkr) 923 923 923 923
Resultat/anställd (tkr) 318 301 350 353
Lön/anställd (tkr) 167 171 167 161

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 923 923 923 923
Arbetskraftskostnad -167 -171 -167 -161
Avskrivningar -89 -88 -88 -88
Andra rörelsekostnader -1 -2 -6 -6
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 7 0 0
Övriga rörelsekostnader -348 -368 -312 -315
Rörelseresultat 318 301 350 353
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 318 301 350 352
Skatt -72 -68 -79 -79
Årets resultat 246 233 271 273
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 246 233 271 273
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -62 -21 -69 -69
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -17 -6 -20 -19
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 498 2 883 2 971 3 021
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 238 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 498 3 121 2 971 3 021
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 498 3 121 2 971 3 021
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 168 120 168 204
Övriga omsättningstillgångar 41 57 26 24
Summa operativa omsättningstillgångar 209 177 194 228
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 744 925 999 780
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 744 925 999 780
Summa tillgångar 4 451 4 223 4 164 4 029

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 467 2 922 2 860 2 808
EK-andel av obeskattade reserver 406 344 323 254
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 873 3 266 3 183 3 062

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 114 97 91 72
Leverantörsskulder 57 0 12 63
Övriga kortfristiga skulder 406 860 877 834
Summa operativa skulder 577 957 980 969

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 450 4 223 4 163 4 030
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 34.5 32.6 37.9 38.2
Avkastning på eget kapital % 6.9 7.2 8.7 9.1
Soliditet % 87.0 77.3 76.4 76.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 206.0 128.0 134.0 112.0
Likviditetsberedskap % 0.81 1 1.08 0.85
Räntetäckningsgrad % - - - 353
Omsättning per anställd (tkr) 923 923 923 923
Rörelseresultat per anställd (tkr) 318 301 350 353
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 167 171 167 161

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 945
Värdeförändring (%) 18.0 - 12 945
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 12 945
Rörelsemarginal (%) 34.5 - 12 945
Avkastning på eget kapital (%) 6.9 - 12 945
Soliditet (%) 87.0 - 12 945
Nettoomsättning per anställd (tkr) 923 - 12 945
Rörelseresultat per anställd (tkr) 318 - 12 945
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 167 - 12 945
Nettoomsättning (tkr) 923 - 12 945
Rörelseresultat (tkr) 318 - 12 945
Antal anställda 1 - 12 945
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Långshytte Handels Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 945 företag i länet.

Rörelsemarginal

Långshytte Handels Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 34.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 945 företag i länet.

Antal anställda

Långshytte Handels Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 945 i länet.

Soliditet

Långshytte Handels Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 87.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 945 i länet.

Värderating

Långshytte Handels Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se