>

Byggnads AB S:t Erik

Org.nr:

556000-4037

Adress:

Sköldungag.4

Postnummer:

114 27 Stockholm

Telefon:

08-400800

Moderbolag:

STIFTELSEN OSCAR HIRSCH MINNE
Visa allt om Byggnads AB S:t Erik

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 715 1 709 1 521 1 501
Rörelseresultat (tkr) 926 896 566 -739
Årets resultat (tkr) 616 525 351 -4
Summa eget kapital (tkr) 4 081 5 335 6 626 8 165
Rörelsemarginal % 54.0 52.4 37.2 -49.2
Avk. eget kapital % 15.8 11.8 6.3 -6.1
Soliditet % 88.5 90.7 94.4 95.8
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 715 1 709 1 521 1 501
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -34 -34 -34 -34
Andra rörelsekostnader 0 1 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -755 -780 -921 -2 206
Rörelseresultat 926 896 566 -739
Ränteintäkter 0 1 4 68
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 14 19 18 11
Finansnetto 14 20 22 79
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 940 916 588 -660
Skatt -194 -208 -125 144
Årets resultat 746 708 463 -516
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 746 708 463 -516
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -131 -183 -111 512
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -37 -52 -31 144
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 391 1 425 1 459 1 493
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 391 1 425 1 459 1 493
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 391 1 425 1 459 1 493
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 4 0 0
Övriga omsättningstillgångar 66 73 131 247
Summa operativa omsättningstillgångar 66 77 131 247
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 154 4 379 5 430 6 783
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 154 4 379 5 430 6 783
Summa tillgångar 4 611 5 881 7 020 8 523

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 247 4 632 6 107 7 756
EK-andel av obeskattade reserver 834 703 519 409
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 081 5 335 6 626 8 165

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 235 198 147 115
Leverantörsskulder 66 106 59 47
Övriga kortfristiga skulder 228 242 187 196
Summa operativa skulder 529 546 393 358

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 610 5 881 7 019 8 523
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 54.0 52.4 37.2 -49.2
Avkastning på eget kapital % 15.8 11.8 6.3 -6.1
Soliditet % 88.5 90.7 94.4 95.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 1 095.0 1 280.0 2 261.0 2 893.0
Likviditetsberedskap % 1.84 2.56 3.57 4.52
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) -21.0 - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 202 506
Rörelsemarginal (%) 54.0 - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) 15.8 - 202 506
Soliditet (%) 88.5 - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 202 506
Nettoomsättning (tkr) 1 715 - 202 506
Rörelseresultat (tkr) 926 - 202 506
Antal anställda 0 - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Byggnads AB S:t Erik har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Byggnads AB S:t Erik har det senaste året en rörelsemarginal på 54.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Byggnads AB S:t Erik har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Byggnads AB S:t Erik har under det senaste året en soliditet på 88.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Byggnads AB S:t Erik har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall såsom socialt bostadsföretag bereda tillgång till lämpliga och sunda bostäder, företrädesvis i Stockholm, samt bedriva allmännyttig verksamhet


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se