>

Axfood Snabbgross AB

Org.nr:

556000-3575

Adress:

Postnummer:

107 69 Stockholm

Telefon:

019-6030350
Visa allt om Axfood Snabbgross AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 384 365 335 316
Nettoomsättning (tkr) 2 983 994 2 884 057 2 734 387 2 521 857
Rörelseresultat (tkr) 137 475 143 794 145 154 104 909
Årets resultat (tkr) 846 439 530 520
Summa eget kapital (tkr) 23 530 19 227 19 095 21 720
Rörelsemarginal % 4.6 5.0 5.3 4.2
Avk. eget kapital % 632.9 747.0 710.9 492.0
Soliditet % 7.3 5.9 5.8 7.5
Omsättning/anställd (tkr) 7 771 7 902 8 162 7 981
Resultat/anställd (tkr) 358 394 433 332
Lön/anställd (tkr) 508 510 484 135

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 983 994 2 884 057 2 734 387 2 521 857
Arbetskraftskostnad -194 930 -186 064 -162 039 -42 740
Avskrivningar -17 885 -17 597 -19 -18 263
Andra rörelsekostnader -2 638 090 -2 537 675 -2 427 983 -2 356 837
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 509 1 523 1 181 928
Övriga rörelsekostnader -123 -450 -373 -36
Rörelseresultat 137 475 143 794 145 154 104 909
Ränteintäkter 63 75 71 203
Räntekostnader -644 -574 -569 -932
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 59 22 -84 -38
Finansnetto -522 -477 -582 -767
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 136 953 143 317 144 572 104 142
Skatt -1 649 -186 503 -1 447
Årets resultat 135 304 143 131 145 075 102 695
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 135 304 143 131 145 075 102 695
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 458 308 3 155 -1 175
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -975 87 890 -331
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 316 334 353 372
Maskiner och inventarier 75 184 61 466 41 760 43 003
Övriga materiella anläggningstillgångar 5 633 3 953 12 368 159
Summa materiella anläggningstillgångar 81 133 65 753 54 481 43 534
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 81 133 65 753 54 481 43 534
Varulager 153 724 137 472 132 653 117 986
Kundfordringar 48 627 54 554 52 965 47 372
Övriga omsättningstillgångar 10 527 26 130 8 073 7 783
Summa operativa omsättningstillgångar 212 878 218 156 193 691 173 141
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 912 29 242 69 926 58 010
Övriga externa finansiella tillgångar 5 5 5 12
Likvida medel 21 438 15 315 13 617 13 790
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 26 355 44 562 83 548 71 812
Summa tillgångar 320 366 328 471 331 720 288 487

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 510 3 664 3 225 2 695
EK-andel av obeskattade reserver 19 020 15 563 15 870 19 025
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 23 530 19 227 19 095 21 720

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 175 206 187 483 184 591 131 161
Summa finansiella skulder 175 206 187 483 184 591 131 161

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 17 583 17 198 18 055 19 976
Leverantörsskulder 27 387 34 795 38 451 38 811
Övriga kortfristiga skulder 76 660 69 768 71 528 76 819
Summa operativa skulder 121 630 121 761 128 034 135 606

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 320 366 328 471 331 720 288 487
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 4.6 5.0 5.3 4.2
Avkastning på eget kapital % 632.9 747.0 710.9 492.0
Soliditet % 7.3 5.9 5.8 7.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 744.6 975.1 966.7 603.9
Kassalikviditet % 29.0 33.0 25.0 28.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0 0.01
Räntetäckningsgrad % 213.66 250.68 255.08 112.74
Omsättning per anställd (tkr) 7 771 7 902 8 162 7 981
Rörelseresultat per anställd (tkr) 358 394 433 332
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508 510 484 135

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 654
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 654 202 506
Värdeförändring (%) 27.0 6 636 202 506
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 11 460 202 506
Rörelsemarginal (%) 4.6 11 650 202 506
Avkastning på eget kapital (%) 632.9 155 202 506
Soliditet (%) 7.3 20 113 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 771 1 213 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) 358 3 568 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508 12 743 202 506
Nettoomsättning (tkr) 2 983 994 150 202 506
Rörelseresultat (tkr) 137 475 297 202 506
Antal anställda 384 319 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Axfood Snabbgross AB har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 150 största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Axfood Snabbgross AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 11 650 högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Axfood Snabbgross AB har under det senaste året 384 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 319 största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Axfood Snabbgross AB har under det senaste året en soliditet på 7.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 20 113 mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Axfood Snabbgross AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva partihandel inom dagligvarubranschen, äga och förvalta aktier och fastigheter ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se