>

Sandvik Aktiebolag

Org.nr:

556000-3468

Adress:

Box 510

Postnummer:

101 30 Stockholm

Telefon:

026-260000
Visa allt om Sandvik Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 328 7 590 7 876 8 005
Nettoomsättning (tkr) 16 627 000 15 146 000 15 667 000 16 475 000
Rörelseresultat (tkr) 631 000 934 000 8 595 000 7 069 000
Årets resultat (tkr) 882 000 184 000 8 122 000 5 852 000
Summa eget kapital (tkr) 27 181 340 29 404 340 32 005 580 28 199 120
Rörelsemarginal % 3.8 6.2 54.9 42.9
Avk. eget kapital % 3.3 0.6 27.0 21.3
Soliditet % 44.4 44.1 43.4 37.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 269 1 996 1 989 2 058
Resultat/anställd (tkr) 86 123 1 091 883
Lön/anställd (tkr) 870 782 751 728

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 16 627 000 15 146 000 15 667 000 16 475 000
Arbetskraftskostnad -6 372 000 -5 935 000 -5 915 000 -5 830 000
Avskrivningar -1 774 000 -794 000 -1 000 -815 000
Andra rörelsekostnader -5 954 000 -6 024 000 -9 174 000 -10 568 000
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -629 000 212 000 9 356 000 8 234 000
Övriga rörelseintäkter 257 000 11 000 105 000 1 074 000
Övriga rörelsekostnader -1 524 000 -1 682 000 -1 443 000 -1 501 000
Rörelseresultat 631 000 934 000 8 595 000 7 069 000
Ränteintäkter 770 000 824 000 1 009 000 998 000
Räntekostnader -1 004 000 -1 247 000 -1 390 000 -1 820 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -95 000 51 000 -158 000
Finansnetto -234 000 -518 000 -330 000 -980 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 397 000 416 000 8 265 000 6 089 000
Skatt 533 360 -238 240 -138 320 -237 000
Årets resultat 930 360 177 760 8 126 680 5 852 000
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 930 360 177 760 8 126 680 5 852 000
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -48 360 6 240 -4 680 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -13 640 1 760 -1 320 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 137 000 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 131 000 24 000 20 000 8 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 131 000 161 000 20 000 8 000
Byggnader och mark 1 021 000 1 046 000 1 082 000 961 000
Maskiner och inventarier 4 783 000 5 327 000 5 358 000 5 046 000
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 436 000 1 237 000 1 285 000 1 733 000
Summa materiella anläggningstillgångar 7 240 000 7 610 000 7 725 000 7 740 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 32 558 000 33 115 000 33 225 000 32 245 000
Summa operativa anläggningstillgångar 39 929 000 40 886 000 40 970 000 39 993 000
Varulager 2 926 000 2 927 000 3 186 000 3 591 000
Kundfordringar 581 000 716 000 463 000 631 000
Övriga omsättningstillgångar 1 014 000 1 298 000 1 429 000 1 372 000
Summa operativa omsättningstillgångar 4 521 000 4 941 000 5 078 000 5 594 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 15 959 000 20 703 000 27 456 000 29 038 000
Övriga externa finansiella tillgångar 810 000 161 000 293 000 363 000
Likvida medel 0 1 000 1 000 1 000
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 769 000 20 865 000 27 750 000 29 402 000
Summa tillgångar 61 219 000 66 692 000 73 798 000 74 989 000

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 27 179 000 29 402 000 31 997 000 28 196 000
EK-andel av obeskattade reserver 2 340 2 340 8 580 3 120
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 27 181 340 29 404 340 32 005 580 28 199 120

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 2 804 000 2 499 000 3 926 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 000 689 000 1 352 000 541 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 1 000 302 000 452 000 363 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 5 854 000 9 286 000 10 942 000 14 082 000
Summa finansiella skulder 5 858 000 13 081 000 15 245 000 18 912 000

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 17 278 660 17 708 660 18 860 420 22 072 880
Leverantörsskulder 1 680 000 1 649 000 1 574 000 1 499 000
Övriga kortfristiga skulder 9 221 000 4 849 000 6 113 000 4 306 000
Summa operativa skulder 28 179 660 24 206 660 26 547 420 27 877 880

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 61 219 000 66 692 000 73 798 000 74 989 000
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.8 6.2 54.9 42.9
Avkastning på eget kapital % 3.3 0.6 27.0 21.3
Soliditet % 44.4 44.1 43.4 37.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 21.6 44.5 47.6 67.1
Kassalikviditet % 10.0 12.0 9.0 10.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 1.4 1.33 6.95 4.35
Omsättning per anställd (tkr) 2 269 1 996 1 989 2 058
Rörelseresultat per anställd (tkr) 86 123 1 091 883
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 870 782 751 728

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 9
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 9 202 506
Värdeförändring (%) -9.0 14 750 202 506
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 7 932 202 506
Rörelsemarginal (%) 3.8 12 607 202 506
Avkastning på eget kapital (%) 3.3 16 459 202 506
Soliditet (%) 44.4 9 326 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 269 6 825 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) 86 11 047 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 870 2 893 202 506
Nettoomsättning (tkr) 16 627 000 21 202 506
Rörelseresultat (tkr) 631 000 91 202 506
Antal anställda 7 328 7 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sandvik Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 21 största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sandvik Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 3.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 12 607 högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Sandvik Aktiebolag har under det senaste året 7 328 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 316.5. Företaget är under jämförelseåret den 7 största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Sandvik Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 44.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 52%. Företaget är under jämförelseåret det 9 326 mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Sandvik Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk verkstadsrörelse, elektronik och processystem samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, att äga, förvaltaoch bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värde- handlingar samt bedriva jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenligverksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet förförbindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 43 376 44 769 46 563 47 328
Nettoomsättning (tkr) 90 905 000 81 553 000 85 845 000 88 821 000
Rörelseresultat (tkr) 18 098 000 11 018 000 7 271 000 10 120 000
Årets resultat (tkr) 13 235 000 6 838 000 3 443 000 5 992 000
Summa eget kapital (tkr) 48 771 000 39 290 000 34 060 000 36 672 000
Rörelsemarginal (%) 19.9 13.5 8.5 11.4
Avk. eget kapital (%) 30.1 18.6 9.7 17.1
Soliditet (%) 45.7 38.0 33.6 34.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 096 1 822 1 844 1 877
Resultat/anställd (tkr) 417 246 156 214
Lön/anställd (tkr) 621 564 556 525


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se