>

Neovici AB

Org.nr:

556000-2320

Adress:

Box 5230

Postnummer:

181 05 Lidingö

Telefon:

08-50528500

Moderbolag:

IWORK EP SA
Visa allt om Neovici AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 20 18 17 17
Nettoomsättning (tkr) 56 905 43 612 44 340 42 917
Rörelseresultat (tkr) 961 926 667 525
Årets resultat (tkr) 716 685 509 427
Summa eget kapital (tkr) 5 738 5 022 4 337 3 828
Rörelsemarginal % 1.7 2.1 1.5 1.2
Avk. eget kapital % 13.3 14.6 12.5 11.8
Soliditet % 36.2 30.7 26.8 29.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 845 2 423 2 608 2 525
Resultat/anställd (tkr) 48 51 39 31
Lön/anställd (tkr) 613 313 398 368

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 56 905 43 612 44 340 42 917
Arbetskraftskostnad -12 266 -5 630 -6 774 -6 251
Avskrivningar -5 573 -4 891 -4 932 -4 931
Andra rörelsekostnader 3 689 -598 -708 -512
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 483
Övriga rörelsekostnader -41 794 -31 567 -31 259 -31 181
Rörelseresultat 961 926 667 525
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -25 -45 -14 -15
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -25 -45 -14 -15
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 936 881 653 510
Skatt -219 -196 -144 -83
Årets resultat 717 685 509 427
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 717 685 509 427
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 1 833
Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 456 9 488 9 249 7 850
Summa immateriella anläggningstillgångar 9 456 9 488 9 250 8 683
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 47 126 312 710
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 47 126 312 710
Andelar i koncern- och intresseföretag 134 134 134 134
Summa operativa anläggningstillgångar 9 637 9 748 9 696 9 527
Varulager 175 0 0 0
Kundfordringar 3 926 2 308 1 329 761
Övriga omsättningstillgångar 1 151 2 060 2 151 1 904
Summa operativa omsättningstillgångar 5 252 4 368 3 480 2 665
Fordringar på koncern- och intresseföretag -1 027 154 1 578 150
Övriga externa finansiella tillgångar 85 89 57 57
Likvida medel 1 887 2 014 1 355 557
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 945 2 257 2 990 764
Summa tillgångar 15 834 16 373 16 166 12 956

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 738 5 022 4 337 3 828
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 738 5 022 4 337 3 828

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 228 0
Summa finansiella skulder 0 0 228 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 149 797 1 364 1 323
Leverantörsskulder 2 239 2 776 2 758 4 444
Övriga kortfristiga skulder 7 708 7 778 7 479 3 362
Summa operativa skulder 10 096 11 351 11 601 9 129

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 15 834 16 373 16 166 12 957
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.7 2.1 1.5 1.2
Avkastning på eget kapital % 13.3 14.6 12.5 11.8
Soliditet % 36.2 30.7 26.8 29.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 5.3 0.0
Kassalikviditet % 70.0 60.0 46.0 41.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.05 0.03 0.01
Räntetäckningsgrad % 38.44 20.58 47.64 35
Omsättning per anställd (tkr) 2 845 2 423 2 608 2 525
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 51 39 31
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 613 313 398 368

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 9 889
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 9 889 203 364
Värdeförändring (%) 16.0 8 337 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 30.0 3 337 203 364
Rörelsemarginal (%) 1.7 15 425 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 13.3 14 043 203 364
Soliditet (%) 36.2 12 126 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 845 5 131 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 13 645 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 613 8 369 203 364
Nettoomsättning (tkr) 56 905 4 310 203 364
Rörelseresultat (tkr) 961 10 436 203 364
Antal anställda 20 5 286 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Neovici AB har ökat omsättningen senaste året med 30.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 4 310 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Neovici AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 15 425 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Neovici AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 27. Företaget är under jämförelseåret den 5 286 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Neovici AB har under det senaste året en soliditet på 36.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 12 126 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Neovici AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, konsultverksamhet, servicebyråverksamhet, försäljning och uthyrning av effektivi- tetshöjande system, tjänster och produkter. Bolaget ska även driva relaterad detaljhandel i form av servicebutiker, samtdärmed sammanhängande verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva handel med värdepapper och aktier.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se