>

Nordic Paper Seffle AB

Org.nr:

556000-2221

Adress:

Postnummer:

681 83 Kristinehamn

Telefon:

0533-82000
Visa allt om Nordic Paper Seffle AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 179 176 183 175
Nettoomsättning (tkr) 1 421 273 1 292 781 1 246 282 1 126 587
Rörelseresultat (tkr) 42 574 56 469 69 620 -1 433
Årets resultat (tkr) 3 309 2 927 30 367 -14 314
Summa eget kapital (tkr) 153 959 159 186 192 017 126 156
Rörelsemarginal % 3.0 4.4 5.6 -0.1
Avk. eget kapital % 22.9 30.3 34.9 -7.8
Soliditet % 31.3 40.1 45.0 33.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 940 7 345 6 810 6 438
Resultat/anställd (tkr) 238 321 380 -8
Lön/anställd (tkr) 650 635 595 637

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 421 273 1 292 781 1 246 282 1 126 587
Arbetskraftskostnad -116 439 -111 726 -108 958 -111 440
Avskrivningar -18 394 -18 987 -19 239 -18 778
Andra rörelsekostnader -1 085 202 -960 219 -902 351 -823 806
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 383 5 298 3 686 3 961
Övriga rörelsekostnader -164 047 -150 678 -149 800 -177 957
Rörelseresultat 42 574 56 469 69 620 -1 433
Ränteintäkter 50 162 295 175
Räntekostnader -5 646 -4 483 -3 507 -13 421
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -7 129 5 715 2 456 0
Finansnetto -12 725 1 394 -756 -13 246
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 29 849 57 863 68 864 -14 679
Skatt 6 030 -4 575 -13 269 4 181
Årets resultat 35 879 53 288 55 595 -10 498
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 35 879 53 288 55 595 -10 498
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 9 430 4 639 -16 228 784
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 2 660 1 309 -4 577 221
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 618 2 821 3 076 3 442
Maskiner och inventarier 162 337 179 506 191 215 171 613
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 658 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 171 613 182 327 194 291 175 055
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 463
Summa operativa anläggningstillgångar 171 613 182 327 194 291 175 518
Varulager 108 655 115 845 106 050 94 927
Kundfordringar 179 661 63 200 53 329 59 860
Övriga omsättningstillgångar 26 361 31 274 25 555 20 521
Summa operativa omsättningstillgångar 314 677 210 319 184 934 175 308
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 37 760 13 785
Övriga externa finansiella tillgångar 4 907 3 897 9 360 13 977
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 907 3 897 47 120 27 762
Summa tillgångar 491 197 396 543 426 345 378 588

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 31 607 27 403 55 595 25 228
EK-andel av obeskattade reserver 122 352 131 783 136 422 100 928
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 153 959 159 186 192 017 126 156

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 86 029 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 91 404 80 749 77 479 70 219
Summa finansiella skulder 177 433 80 749 77 479 70 219

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 50 117 53 529 54 650 73 311
Leverantörsskulder 56 569 53 836 48 767 53 601
Övriga kortfristiga skulder 53 119 49 243 53 432 55 301
Summa operativa skulder 159 805 156 608 156 849 182 213

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 491 197 396 543 426 345 378 588
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.0 4.4 5.6 -0.1
Avkastning på eget kapital % 22.9 30.3 34.9 -7.8
Soliditet % 31.3 40.1 45.0 33.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 115.2 50.7 40.4 55.7
Kassalikviditet % 72.0 51.0 44.0 45.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 6.29 13.91 20.64 -0.09
Omsättning per anställd (tkr) 7 940 7 345 6 810 6 438
Rörelseresultat per anställd (tkr) 238 321 380 -8
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 650 635 595 637

Rankning i länet (Värmland)

Företagets placering i Värmland: 28
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 28 12 568
Värdeförändring (%) 4.0 1 002 12 568
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 692 12 568
Rörelsemarginal (%) 3.0 1 227 12 568
Avkastning på eget kapital (%) 22.9 870 12 568
Soliditet (%) 31.3 1 162 12 568
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 940 65 12 568
Rörelseresultat per anställd (tkr) 238 357 12 568
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 650 259 12 568
Nettoomsättning (tkr) 1 421 273 7 12 568
Rörelseresultat (tkr) 42 574 25 12 568
Antal anställda 179 19 12 568
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordic Paper Seffle AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 7 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 568 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordic Paper Seffle AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 227 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 568 företag i länet.

Antal anställda

Nordic Paper Seffle AB har under det senaste året 179 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 244.5. Företaget är under jämförelseåret den 19 största arbetsgivaren av 12 568 i länet.

Soliditet

Nordic Paper Seffle AB har under det senaste året en soliditet på 31.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 1 162 mest solventa företaget av 12 568 i länet.

Värderating

Nordic Paper Seffle AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Per Gustav Bjurbom (f. 1961) Extern verkställande direktör
Arne Gustav Wallin (f. 1954) Ledamot, Ordförande
Per Ingemar Gustafsson (f. 1959) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Göthe Tommy Christer Hedlund (f. 1957) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Arne Gunnar Nicklas Backelin (f. 1974) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Hans Magnus Willfors (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska tillverka och försälja massa och papper, konvertera papper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se