>

Skalstugans Aktiebolag

Org.nr:

556000-2205

Adress:

Stiftelser

Postnummer:

106 40 Stockholm

Telefon:

08-7637113

Ordförande:

Moderbolag:

SKALSTUGANS STIFTELSE
Visa allt om Skalstugans Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 1 0 1
Nettoomsättning (tkr) 153 146 115 122
Rörelseresultat (tkr) -671 -642 -536 -617
Årets resultat (tkr) -707 -671 -544 -617
Summa eget kapital (tkr) 105 105 105 105
Rörelsemarginal % -438.6 -439.7 -466.1 -505.7
Avk. eget kapital % -673.3 -640.0 -518.1 -587.6
Soliditet % 3.1 2.7 3.5 53.8
Omsättning/anställd (tkr) 153 146 n/a 122
Resultat/anställd (tkr) -671 -642 n/a -617
Lön/anställd (tkr) 553 528 n/a 478

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 153 146 115 122
Arbetskraftskostnad -553 -528 -527 -478
Avskrivningar -169 -134 -31 -1
Andra rörelsekostnader 0 0 0 -45
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -102 -126 -93 -215
Rörelseresultat -671 -642 -536 -617
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -36 -30 -8 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -36 -30 -8 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -707 -672 -544 -617
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -707 -672 -544 -617
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -707 -672 -544 -617
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 359 3 297 2 473 108
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 359 3 297 2 473 108
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 359 3 297 2 473 108
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 21 543 93 17
Summa operativa omsättningstillgångar 21 543 93 17
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 32 48 423 70
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 32 48 423 70
Summa tillgångar 3 412 3 888 2 989 195

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 105 105 105 105
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 105 105 105 105

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 12
Summa finansiella skulder 0 0 0 12

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 255 3 192 2 574 0
Leverantörsskulder 23 571 0 58
Övriga kortfristiga skulder 30 20 310 20
Summa operativa skulder 3 308 3 783 2 884 78

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 413 3 888 2 989 195
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -438.6 -439.7 -466.1 -505.7
Avkastning på eget kapital % -673.3 -640.0 -518.1 -587.6
Soliditet % 3.1 2.7 3.5 53.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 11.4
Kassalikviditet % 100.0 100.0 166.0 97.0
Likviditetsberedskap % 0.21 0.33 3.68 0.57
Räntetäckningsgrad % -18.64 -21.4 -67 -
Omsättning per anställd (tkr) 153 146 - 122
Rörelseresultat per anställd (tkr) -671 -642 n/a -617
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 553 528 - 478

Rankning i länet (Jämtland)

Företagets placering i Jämtland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 7 460
Värdeförändring (%) 0.0 - 7 460
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 - 7 460
Rörelsemarginal (%) -438.6 - 7 460
Avkastning på eget kapital (%) -673.3 - 7 460
Soliditet (%) 3.1 - 7 460
Nettoomsättning per anställd (tkr) 153 - 7 460
Rörelseresultat per anställd (tkr) -671 - 7 460
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 553 - 7 460
Nettoomsättning (tkr) 153 - 7 460
Rörelseresultat (tkr) -671 - 7 460
Antal anställda 1 - 7 460
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Skalstugans Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 7 460 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skalstugans Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -438.6%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 7 460 företag i länet.

Antal anställda

Skalstugans Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 7 460 i länet.

Soliditet

Skalstugans Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 3.1%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 7 460 i länet.

Värderating

Skalstugans Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se