>

Thorshammars Verkstads Aktiebolag

Org.nr:

556000-2056

Adress:

Box 25

Postnummer:

738 21 Norberg

Telefon:

0223-29000
Visa allt om Thorshammars Verkstads Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -2 -13 -13 -13
Årets resultat (tkr) -2 1 1 -4
Summa eget kapital (tkr) 53 55 54 53
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -3.7 -23.9 -24.3 -7.3
Soliditet % 98.1 98.2 98.2 100.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 -13 -13 -13
Rörelseresultat -2 -13 -13 -13
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 9
Finansnetto 0 0 0 9
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -2 -13 -13 -4
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -2 -13 -13 -4
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -2 -13 -13 -4
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 21 21 21 21
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 21 21 21
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 21 21 21 21
Varulager 13 13 13 13
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 0 0 0 0
Summa operativa omsättningstillgångar 13 13 13 13
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 20 22 21 19
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 20 22 21 19
Summa tillgångar 54 56 55 53

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 53 55 54 53
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 53 55 54 53

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa operativa skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 53 55 54 53
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -3.7 -23.9 -24.3 -7.3
Soliditet % 98.1 98.2 98.2 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % - - - -
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 11 667
Värdeförändring (%) -13.0 - 11 667
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 11 667
Rörelsemarginal (%) - - 11 667
Avkastning på eget kapital (%) -3.7 - 11 667
Soliditet (%) 98.1 - 11 667
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 11 667
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 11 667
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 11 667
Nettoomsättning (tkr) 0 - 11 667
Rörelseresultat (tkr) -2 - 11 667
Antal anställda 0 - 11 667
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 667 företag i länet.

Rörelsemarginal

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 11 667 företag i länet.

Antal anställda

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 11 667 i länet.

Soliditet

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 98.1%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 11 667 i länet.

Värderating

Thorshammars Verkstads Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall vid vattenfallet uti den så kallade Hinsebo Ån inom Norbergs socken och Västmanlands län anlägga verkstad för tillverkning av metallarbeten m.m.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se