>

Liber Aktiebolag

Org.nr:

556000-1975

Adress:

Postnummer:

113 98 Stockholm

Telefon:

08-6909000
Visa allt om Liber Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 105 98 117 116
Nettoomsättning (tkr) 353 466 375 972 373 536 377 530
Rörelseresultat (tkr) 69 665 95 513 61 540 54 307
Årets resultat (tkr) 4 954 -1 357 -282 -9 769
Summa eget kapital (tkr) 196 994 190 419 191 776 192 058
Rörelsemarginal % 19.7 25.4 16.5 14.4
Avk. eget kapital % 39.9 49.2 32.3 14.1
Soliditet % 53.5 50.2 53.3 54.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 366 3 836 3 193 3 255
Resultat/anställd (tkr) 663 975 526 468
Lön/anställd (tkr) 819 824 811 764

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 353 466 375 972 373 536 377 530
Arbetskraftskostnad -85 971 -80 704 -94 877 -88 571
Avskrivningar -12 352 -9 343 -11 282 -14 951
Andra rörelsekostnader 16 290 10 307 -50 032 -55 429
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 5 0 0
Övriga rörelsekostnader -201 768 -200 724 -155 805 -164 272
Rörelseresultat 69 665 95 513 61 540 54 307
Ränteintäkter 21 97 573 0
Räntekostnader -1 128 -1 611 -192 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 1 331
Finansnetto -1 107 -1 514 381 1 331
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 68 558 93 999 61 921 55 638
Skatt 8 688 -38 0 -8 260
Årets resultat 77 246 93 961 61 921 47 378
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 77 246 93 961 61 921 47 378
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 605 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -453 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 27 980 17 037 16 581 21 867
Summa immateriella anläggningstillgångar 27 980 17 037 16 581 21 867
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 647 4 935 5 703 967
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 647 4 935 5 703 967
Andelar i koncern- och intresseföretag 29 860 191 191 191
Summa operativa anläggningstillgångar 63 487 22 163 22 475 23 025
Varulager 119 464 120 252 127 618 140 148
Kundfordringar 23 754 33 580 36 958 34 445
Övriga omsättningstillgångar 5 936 3 492 10 574 18 681
Summa operativa omsättningstillgångar 149 154 157 324 175 150 193 274
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 320 983 117 412 99 437
Övriga externa finansiella tillgångar 2 118 1 217 1 255 1 255
Likvida medel 151 169 197 805 43 609 33 785
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 155 607 200 005 162 276 134 477
Summa tillgångar 368 248 379 492 359 901 350 776

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 195 389 190 419 191 776 192 058
EK-andel av obeskattade reserver 1 605 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 196 994 190 419 191 776 192 058

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 70 886 95 318 62 289 58 295
Summa finansiella skulder 70 886 95 318 62 289 58 295

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 15 056 5 5 5
Leverantörsskulder 15 058 11 409 10 385 14 924
Övriga kortfristiga skulder 70 254 82 341 95 446 85 494
Summa operativa skulder 100 368 93 755 105 836 100 423

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 368 248 379 492 359 901 350 776
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 19.7 25.4 16.5 14.4
Avkastning på eget kapital % 39.9 49.2 32.3 14.1
Soliditet % 53.5 50.2 53.3 54.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 36.0 50.1 32.5 30.4
Kassalikviditet % 116.0 124.0 54.0 55.0
Likviditetsberedskap % 0.43 0.53 0.12 0.09
Räntetäckningsgrad % 61.78 59.35 323.51 -
Omsättning per anställd (tkr) 3 366 3 836 3 193 3 255
Rörelseresultat per anställd (tkr) 663 975 526 468
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 819 824 811 764

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 784
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 784 202 506
Värdeförändring (%) 7.0 10 202 202 506
Tillväxt i omsättning (%) -6.0 16 379 202 506
Rörelsemarginal (%) 19.7 2 783 202 506
Avkastning på eget kapital (%) 39.9 8 043 202 506
Soliditet (%) 53.5 6 407 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 366 4 023 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) 663 1 700 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 819 3 607 202 506
Nettoomsättning (tkr) 353 466 998 202 506
Rörelseresultat (tkr) 69 665 485 202 506
Antal anställda 105 1 051 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Liber Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 998 största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Liber Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 19.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 2 783 högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Liber Aktiebolag har under det senaste året 105 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 63. Företaget är under jämförelseåret den 1 051 största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Liber Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 53.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 27%. Företaget är under jämförelseåret det 6 407 mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Liber Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Anna Margareta Christina Settman (f. 1970) Ledamot, Verkställande direktör
Nina Hannele Rajala (f. 1975) Ledamot
Leif Thomas Johansson (f. 1963) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Charlotta Olofsson Rosenberg (f. 1960) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Meri Wahlqvist (f. 1959) Extern firmatecknare
Carl-Magnus Rune Jacobsson (f. 1958) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt och indirekt bedriva förlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet med böcker eller andra medier, samt anordna utbildningar.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se