>

Akzo Nobel International Aktiebolag

Org.nr:

556000-1629

Adress:

Postnummer:

445 80 Bohus

Telefon:

08-56219900
Visa allt om Akzo Nobel International Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -3 240 -52 332 -364 -8 400
Årets resultat (tkr) 283 444 -281 11
Summa eget kapital (tkr) 1 619 899 1 619 617 1 619 171 1 619 452
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.2 -3.2 0.0 -0.5
Soliditet % 90.7 88.7 90.7 90.7
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 200 0 34 0
Övriga rörelsekostnader -3 440 -52 332 -398 -8 400
Rörelseresultat -3 240 -52 332 -364 -8 400
Ränteintäkter 0 4 4 13
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 4 4 13
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -3 240 -52 328 -360 -8 387
Skatt 23 -228 79 -2
Årets resultat -3 217 -52 556 -281 -8 389
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -3 217 -52 556 -281 -8 389
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 766 117 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 1 766 117 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 789 917 924 557
Summa operativa omsättningstillgångar 789 917 924 557
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 770 187 53 966 1 774 824 1 775 896
Övriga externa finansiella tillgångar 5 054 5 703 9 436 9 436
Likvida medel 9 462 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 784 703 59 669 1 784 260 1 785 332
Summa tillgångar 1 785 492 1 826 703 1 785 184 1 785 889

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 619 899 1 619 617 1 619 171 1 619 452
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 619 899 1 619 617 1 619 171 1 619 452

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 2 283 0 0
Summa finansiella skulder 0 2 283 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 163 403 204 665 165 059 166 185
Leverantörsskulder 386 85 373 252
Övriga kortfristiga skulder 1 804 53 581 0
Summa operativa skulder 165 593 204 803 166 013 166 437

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 785 492 1 826 703 1 785 184 1 785 889
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -0.2 -3.2 0.0 -0.5
Soliditet % 90.7 88.7 90.7 90.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.1 0.0 0.0
Kassalikviditet % 468.0 38.0 97.0 221.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 95 004
Värdeförändring (%) 23.0 - 95 004
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 95 004
Rörelsemarginal (%) - - 95 004
Avkastning på eget kapital (%) -0.2 - 95 004
Soliditet (%) 90.7 - 95 004
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 95 004
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 95 004
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 95 004
Nettoomsättning (tkr) 0 - 95 004
Rörelseresultat (tkr) -3 240 - 95 004
Antal anställda 0 - 95 004
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Akzo Nobel International Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 004 företag i länet.

Rörelsemarginal

Akzo Nobel International Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 95 004 företag i länet.

Antal anställda

Akzo Nobel International Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 95 004 i länet.

Soliditet

Akzo Nobel International Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 90.7%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 95 004 i länet.

Värderating

Akzo Nobel International Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotter- eller intressebolag Bedriva tillverkning och försäljning av metallurgiska,maskintekniska och kemiska produkter och läkemedel, Äga och förvalta fastigheter samt värdepapper och annan lös egendom samtBedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se