>

Lantmännen Reppe AB

Org.nr:

556000-1538

Adress:

Räppe

Postnummer:

352 50 Växjö

Telefon:

010-5563118

Moderbolag:

LANTMÄNNEN EK FÖR
Visa allt om Lantmännen Reppe AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 79 78 79 77
Nettoomsättning (tkr) 451 723 466 188 439 009 430 783
Rörelseresultat (tkr) 7 299 23 269 15 811 4 288
Årets resultat (tkr) -167 -179 -154 -159
Summa eget kapital (tkr) 85 232 50 929 51 108 51 262
Rörelsemarginal % 1.6 5.0 3.6 1.0
Avk. eget kapital % -5.8 37.0 26.4 -0.4
Soliditet % 30.4 21.1 21.7 21.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 718 5 977 5 557 5 595
Resultat/anställd (tkr) 92 298 200 56
Lön/anställd (tkr) 667 652 636 614

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 451 723 466 188 439 009 430 783
Arbetskraftskostnad -52 699 -50 833 -50 283 -47 272
Avskrivningar -19 746 -19 742 -24 819 -20 054
Andra rörelsekostnader -277 044 -287 301 -286 833 -277 485
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 060 3 833 38 406 3 437
Övriga rörelsekostnader -96 995 -88 876 -99 669 -85 121
Rörelseresultat 7 299 23 269 15 811 4 288
Ränteintäkter 241 396 147 166
Räntekostnader -3 068 -4 729 -3 315 -5 459
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 1 286 -37 855 808
Finansnetto -1 541 -4 370 -2 313 -4 485
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 758 18 899 13 498 -197
Skatt -9 722 0 0 0
Årets resultat -3 964 18 899 13 498 -197
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -3 964 18 899 13 498 -197
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -34 471 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -9 722 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 36 761 39 183 40 657 44 178
Maskiner och inventarier 94 405 107 101 114 749 112 509
Övriga materiella anläggningstillgångar 28 355 13 763 4 424 6 532
Summa materiella anläggningstillgångar 159 521 160 047 159 830 163 219
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 159 521 160 047 159 830 163 219
Varulager 17 536 16 876 18 254 16 062
Kundfordringar 45 948 48 774 44 498 45 579
Övriga omsättningstillgångar 12 206 11 969 10 106 12 033
Summa operativa omsättningstillgångar 75 690 77 619 72 858 73 674
Fordringar på koncern- och intresseföretag 45 564 4 028 2 861 3 864
Övriga externa finansiella tillgångar 5 5 5 5
Likvida medel 0 1 3 2
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 45 569 4 034 2 869 3 871
Summa tillgångar 280 780 241 700 235 557 240 764

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 31 712 31 879 32 058 32 212
EK-andel av obeskattade reserver 53 520 19 050 19 050 19 050
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 85 232 50 929 51 108 51 262

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 134 277 140 808 135 143 148 737
Summa finansiella skulder 134 277 140 808 135 143 148 737

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 15 095 5 373 5 373 5 373
Leverantörsskulder 24 298 26 314 22 296 16 204
Övriga kortfristiga skulder 21 878 18 276 21 637 19 188
Summa operativa skulder 61 271 49 963 49 306 40 765

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 280 780 241 700 235 557 240 764
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.6 5.0 3.6 1.0
Avkastning på eget kapital % -5.8 37.0 26.4 -0.4
Soliditet % 30.4 21.1 21.7 21.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 157.5 276.5 264.4 290.2
Kassalikviditet % 32.0 33.0 30.0 31.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 2.88 5 5.07 0.96
Omsättning per anställd (tkr) 5 718 5 977 5 557 5 595
Rörelseresultat per anställd (tkr) 92 298 200 56
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 667 652 636 614

Rankning i länet (Kronoberg)

Företagets placering i Kronoberg: 78
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 78 8 738
Värdeförändring (%) 58.0 206 8 738
Tillväxt i omsättning (%) -3.0 1 143 8 738
Rörelsemarginal (%) 1.6 1 138 8 738
Avkastning på eget kapital (%) -5.8 1 345 8 738
Soliditet (%) 30.4 986 8 738
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 718 107 8 738
Rörelseresultat per anställd (tkr) 92 777 8 738
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 667 196 8 738
Nettoomsättning (tkr) 451 723 42 8 738
Rörelseresultat (tkr) 7 299 151 8 738
Antal anställda 79 77 8 738
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lantmännen Reppe AB har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 42 största företaget i länet med avseende på omsättning av 8 738 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lantmännen Reppe AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 138 högsta nivån på rörelsemarginal av 8 738 företag i länet.

Antal anställda

Lantmännen Reppe AB har under det senaste året 79 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 52. Företaget är under jämförelseåret den 77 största arbetsgivaren av 8 738 i länet.

Soliditet

Lantmännen Reppe AB har under det senaste året en soliditet på 30.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 986 mest solventa företaget av 8 738 i länet.

Värderating

Lantmännen Reppe AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av glykos och andra stärkelsebaserade produkter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se