>

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag

Org.nr:

556000-1439

Adress:

Box 7158

Postnummer:

103 88 Stockholm

Telefon:

031-891790
Visa allt om Karpalunds ångbryggeriaktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 2 2 1 1
Nettoomsättning (tkr) 65 445 342 867 120 849 231 738
Rörelseresultat (tkr) -4 209 88 652 2 432 11 674
Årets resultat (tkr) 519 346 545 535
Summa eget kapital (tkr) 10 246 9 802 9 308 8 340
Rörelsemarginal % -6.4 25.9 2.0 5.0
Avk. eget kapital % -45.5 926.1 22.3 134.5
Soliditet % 21.8 9.9 19.2 10.6
Omsättning/anställd (tkr) 32 723 171 434 120 849 231 738
Resultat/anställd (tkr) -2 105 44 326 2 432 11 674
Lön/anställd (tkr) 304 308 530 82

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 65 445 342 867 120 849 231 738
Arbetskraftskostnad -608 -616 -530 -82
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -68 106 616 530 -1 521
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 193 4 037 489 1 168
Övriga rörelsekostnader -2 133 -258 252 -118 906 -219 629
Rörelseresultat -4 209 88 652 2 432 11 674
Ränteintäkter 0 0 75 536
Räntekostnader -221 -3 -253 -1 263
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -221 -3 -178 -727
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -4 430 88 649 2 254 10 947
Skatt -127 -155 -285 -219
Årets resultat -4 557 88 494 1 969 10 728
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -4 557 88 494 1 969 10 728
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 76 -148 -424 -193
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 21 -42 -120 -55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 098 1 456 1 815 265
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 098 1 456 1 815 265
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 098 1 456 1 815 265
Varulager 39 994 40 481 45 701 77 146
Kundfordringar 418 433 519 333
Övriga omsättningstillgångar 544 541 514 790
Summa operativa omsättningstillgångar 40 956 41 455 46 734 78 269
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 000 55 690 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 5 22
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 000 55 690 5 22
Summa tillgångar 47 054 98 601 48 554 78 556

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 9 369 8 850 8 504 7 959
EK-andel av obeskattade reserver 877 952 804 381
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 246 9 802 9 308 8 340

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 35 981 88 000 38 894 69 764
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 35 981 88 000 38 894 69 764

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 247 269 227 107
Leverantörsskulder 489 9 30 308
Övriga kortfristiga skulder 91 521 95 37
Summa operativa skulder 827 799 352 452

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 47 054 98 601 48 554 78 556
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -6.4 25.9 2.0 5.0
Avkastning på eget kapital % -45.5 926.1 22.3 134.5
Soliditet % 21.8 9.9 19.2 10.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 351.2 897.7 417.8 836.5
Kassalikviditet % 166.0 184.0 830.0 332.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % -19.05 29 550.67 9.91 9.67
Omsättning per anställd (tkr) 32 723 171 434 120 849 231 738
Rörelseresultat per anställd (tkr) -2 105 44 326 2 432 11 674
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 304 308 530 82

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) -72.0 - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) -81.0 - 202 506
Rörelsemarginal (%) -6.4 - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) -45.5 - 202 506
Soliditet (%) 21.8 - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) 32 723 - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) -2 105 - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 304 - 202 506
Nettoomsättning (tkr) 65 445 - 202 506
Rörelseresultat (tkr) -4 209 - 202 506
Antal anställda 2 - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -81.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -6.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 17%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2.5. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 21.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Karpalunds ångbryggeriaktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Jan Olof Svensson (f. 1956) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Bo Anders Mörck (f. 1963) Ledamot
Ulf Torbjörn Carlén (f. 1969) Suppleant
Bo Evald Ronny Karlsson (f. 1966) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se