>

Transtrands Handelsaktiebolag

Org.nr:

556000-1348

Adress:

Box 6006

Postnummer:

102 31 Stockholm

Telefon:

08-320199
Visa allt om Transtrands Handelsaktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 44 3 451 669 1 062
Rörelseresultat (tkr) -142 -333 315 305
Årets resultat (tkr) -153 -665 315 305
Summa eget kapital (tkr) 5 617 5 770 6 436 6 121
Rörelsemarginal % -322.7 -9.6 47.1 28.7
Avk. eget kapital % -2.7 -10.9 5.0 5.1
Soliditet % 70.9 78.7 57.7 27.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 44 3 451 669 1 062
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -86 -151 -210 -223
Andra rörelsekostnader -63 0 0 -184
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -37 -3 633 -144 -350
Rörelseresultat -142 -333 315 305
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -12 -332 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -12 -332 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -154 -665 315 305
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -154 -665 315 305
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -154 -665 315 305
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 39 124 210 392
Summa immateriella anläggningstillgångar 39 124 210 392
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 66 94
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 66 94
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 39 124 276 486
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 669 10 578
Övriga omsättningstillgångar 7 871 7 129 9 986 11 072
Summa operativa omsättningstillgångar 7 871 7 129 10 655 21 650
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 13 83 223 21
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 83 223 21
Summa tillgångar 7 923 7 336 11 154 22 157

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 617 5 770 6 436 6 121
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 617 5 770 6 436 6 121

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 162 104 184 1 868
Övriga kortfristiga skulder 2 143 1 462 4 533 14 167
Summa operativa skulder 2 305 1 566 4 717 16 035

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 922 7 336 11 153 22 156
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % -322.7 -9.6 47.1 28.7
Avkastning på eget kapital % -2.7 -10.9 5.0 5.1
Soliditet % 70.9 78.7 57.7 27.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 342.0 461.0 231.0 135.0
Likviditetsberedskap % 0.3 0.02 0.33 0.02
Räntetäckningsgrad % -11.83 -1 - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) -4.0 - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) -99.0 - 202 506
Rörelsemarginal (%) -322.7 - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) -2.7 - 202 506
Soliditet (%) 70.9 - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 202 506
Nettoomsättning (tkr) 44 - 202 506
Rörelseresultat (tkr) -142 - 202 506
Antal anställda 0 - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Transtrands Handelsaktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -99.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Transtrands Handelsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -322.7%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Transtrands Handelsaktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Transtrands Handelsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 70.9%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Transtrands Handelsaktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion inom ljud, bild och trycksaker samt äga och förvalta fast och lös egendom företrädesvis fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenligverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se