>

Walla såg- och qvarnaktiebolag

Org.nr:

556000-1322

Adress:

Box 43

Postnummer:

782 21 Malung

Telefon:

Visa allt om Walla såg- och qvarnaktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -1 -4 -4 -5
Årets resultat (tkr) -1 -4 -4 -5
Summa eget kapital (tkr) 70 71 75 78
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -1.4 -5.5 -5.2 -6.2
Soliditet % 66.7 67.0 70.1 73.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 -4 -4 -5
Rörelseresultat -1 -4 -4 -5
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 -4 -4 -5
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -1 -4 -4 -5
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -1 -4 -4 -5
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 17 17 17 17
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 17 17 17 17
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 17 17 17 17
Varulager 84 84 84 84
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 0 1 1 1
Summa operativa omsättningstillgångar 84 85 85 85
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 4 5 4
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 4 5 4
Summa tillgångar 105 106 107 106

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 70 71 75 78
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 70 71 75 78

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 35 35 32 29
Summa operativa skulder 35 35 32 29

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 105 106 107 107
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -1.4 -5.5 -5.2 -6.2
Soliditet % 66.7 67.0 70.1 73.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 11.0 14.0 19.0 17.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 945
Värdeförändring (%) - - 12 945
Tillväxt i omsättning (%) - - 12 945
Rörelsemarginal (%) - - 12 945
Avkastning på eget kapital (%) - - 12 945
Soliditet (%) - - 12 945
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 945
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 945
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 945
Nettoomsättning (tkr) - - 12 945
Rörelseresultat (tkr) - - 12 945
Antal anställda - - 12 945
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Walla såg- och qvarnaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 945 företag i länet.

Rörelsemarginal

Walla såg- och qvarnaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 945 företag i länet.

Antal anställda

Walla såg- och qvarnaktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 945 i länet.

Soliditet

Walla såg- och qvarnaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 66.7%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 945 i länet.

Värderating

Walla såg- och qvarnaktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Per Sigurd Larsjos (f. 1955) Ledamot, Verkställande direktör

Företagets verksamhet

Bolaget skall i Lima socken av Kopparbergs län driva såg- och qvarnverksrörele samt idka andra efter förhållanderna lämpliga näringar.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se